Spory sądowe

Kancelaria oferuje wsparcie na wszystkich etapach postępowań sądowych, jak również w  przedsądowym etapie negocjacyjnym oraz na etapie realizacji uzyskanych wyroków w postępowaniu egzekucyjnym

Doradztwo Kancelarii obejmuje  w szczególności:

  • reprezentowanie Klientów przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • reprezentowanie Klientów w negocjacjach poprzedzających postępowania sądowe;
  • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym; reprezentowanie Klientów w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, m.in. w sprawach sądowych o uznanie wzorca umownego za niedozwolony; reprezentowanie Klientów w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych, przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz przed sądami polubownymi.

Doświadczenie prawników Kancelarii:

  • uzyskanie przed Sądem Najwyższym wyroku uchylającego wyrok Sądu Apelacyjnego w zakresie określenia obowiązku podlegania ubezpieczeniu społecznemu w innym państwie członkowskim UE;
  • uzyskanie wyroku reformatoryjnego Naczelnego Sądu Administracyjnego uchylającego wyrok Sądu I Instancji oraz organów I i II instancji w sprawie tzw. pustych faktur w obszarze usług budowlanych;
  • reprezentowanie międzynarodowej siei handlowej w związku z zarzutami popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji (ustalenie tzw. „opłat półkowych”);
  • uzyskanie wyroku reformatoryjnego Naczelnego Sądu Administracyjnego uchylającego wyrok Sądu I Instancji oraz organu I i II instancji w sprawie karuzelowej o wartości przedmiotu sporu 120 MPLN;
  • prowadzenie postępowań zabezpieczających oraz uzyskanie zabezpieczenia nowacyjnego przeciwko producentowi żywności;
  • reprezentowanie Klienta z branży recyklingu w postępowaniach sądowych przeciwko niemieckim syndykom reprezentujących zagranicznych wierzycieli (postępowania zakończone odrzuceniem pozwów wierzycieli i wniosków o zawezwanie do próby ugodowej na łączną kwotę 1.9 MEUR;
  • reprezentowanie Klienta Kancelarii w postępowaniu sądowym przeciwko instytucji finansowej o ustalenie treści ksiąg wieczystych (postępowanie zakończone ustaleniem treści księgi poprzez wykreślenie hipoteki przymusowej wpisanej na rzecz wierzyciela na podstawie skargi pauliańskiej), wartość sporu ok. 1 MPLN.

Osoba kontaktowa: Anna Hrymak-Stanek, [email protected]