Compliance członków zarządu / dyrektorów finansowych

Kancelaria oferuje wsparcie prawne dla Klientów będących kluczowymi osobami w spółkach kapitałowych.

Restrykcyjna praktyka organów państwowych, nowe zasady odpowiedzialności przewidziane tzw. Polskim Ładem, nowo projektowane przepisy zwiększające odpowiedzialność członków zarządu oraz coraz większa konkurencja gospodarcza, przemawiają za stosowaniem instrumentów, które pozwalają ograniczyć odpowiedzialność (przede wszystkim odszkodowawczą, podatkową, administracyjną, karną oraz karno-skarbową) osób pełniących w spółkach kluczowe funkcje.

Doradztwo Kancelarii w tym zakresie obejmuje w szczególności:

  • doradztwo prawne w wyborze najbardziej adekwatnych polis obejmujących ubezpieczenie członków zarządów, prokurentów oraz dyrektorów finansowych (polisy D&O),
  • przygotowywanie i wdrażanie podziału kompetencyjnego i odpowiednich procedur celem ograniczenia odpowiedzialności karnej i karnej-skarbowej członków zarządu,
  • projektowanie i wdrażanie procedur i wytycznych, określających oczekiwany przez spółkę sposób postępowania zarządu, pozwalających na uznanie, że decyzje podjęte przez zarząd mieściły się w granicach uzasadnionego ryzyka (Business Judgment Rule) i tym samym ograniczenie odpowiedzialności zarządu za szkodę wyrządzoną Spółce.

Prawnicy Kancelarii posiadają doświadczenie w prowadzeniu postępowań podatkowych, w tym z zakresu solidarnej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki, postępowań administracyjnych oraz karnych-skarbowych co łącznie pozwala na świadome doradztwo w zakresie ograniczania odpowiedzialności członków zarządu, prokurentów oraz dyrektorów finansowych. Doświadczenie prawników Kancelarii obejmuje reprezentowanie Klientów:

  • przed urzędami skarbowymi i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących przypisania solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych (w tym spółki akcyjnej będącej towarzystwem funduszy inwestycyjnych),
  • przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz sądami powszechnymi w sprawach o przypisanie odpowiedzialności za zaległości spółki z tytułu składek na społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • przed sądami powszechnymi w sprawach z powództw wierzycieli spółki na gruncie art. 299 kodeksu spółek handlowych,
  • w sprawach karnych-skarbowych, w których członkowie zarządu są pociągani do odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia podatkowe, jako osoby zajmujące się  sprawami gospodarczymi spółki.

Osoba kontaktowa: Remigiusz Stanek, [email protected]