Blog

Nieskuteczne wszczęcie egzekucji wobec spółki a odpowiedzialność członka zarządu za zaległości wynikające z deklaracji podatkowej. Sukces Klienta Kancelarii.

W razie bezskuteczności egzekucji z majątku spółki, za jej zobowiązania co do zasady może odpowiadać członek zarządu. W sytuacji gdy nieuregulowane zobowiązanie podatkowe wynika ze złożonej przez spółkę deklaracji podatkowej (a nie z wydanej wobec spółki decyzji wymiarowej), postępowanie dotyczące odpowiedzialności członka zarządu nie może być wszczęte przed dniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec spółki (art. 

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. a zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy

Najczęstszą formą prowadzenia biznesu przez początkujących przedsiębiorców jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Z czasem ta forma staje się niewystarczająca lub po prostu nie pasuje do zmieniających się okoliczności. Wiele osób decyduje się wówczas na przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jaki wpływ ma ta zmiana na zobowiązania podatkowe powstałe za czasów prowadzenia 

Komentarz dr Remigiusza Stanek w sprawie blokad rachunków bankowych przez organy skarbowe

W okresie od 7 lipca do 5 grudnia 2022 r., w przypadku podejrzenia wyłudzenia skarbowego, kontro podatnika mógł zablokować jedynie Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Dlatego blokadę rachunków bankowych dokonaną w ww. okresie przez organ inny niż Szef KAS (np. przez naczelnika urzędu celno-skarbowego), należy uznać za działanie niezgodne z prawem (przekroczenie uprawnień). Jak ma działać