Blog

Rozłożenie zaległości podatkowej na raty jako pozorna ulga

Podatnik może wnioskować o rozłożenie na raty zapłaty jego zaległości podatkowych. Niejednokrotnie jednak przyznawana ulga jest przez organy kształtowana w sposób, z którego podatnik de facto nie może korzystać np. gdy wysokość rat jest kształtowana na poziomie nieadekwatnym do możliwości finansowych podatnika. Na pomoc w takiej sytuacji przychodzi orzecznictwo sądów administracyjnych, które jasno określa, że 

Przedawnienie zobowiązania podatkowego w związku z nieskutecznym zawiadomieniem podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia

W nawiązaniu do naszego wpisu z 24 stycznia 2022 r. (https://stanek-legal.pl/konsekwencje-doreczenia-pism-z-pominieciem-pelnomocnika-sukces-klienta-kancelarii-w-sporze-z-fiskusem-2/), informujemy o kolejnym sukcesie Klienta kancelarii w podobnej sprawie. Mimo utrwalonej już linii orzeczniczej dotyczącej sposobu zawiadamiania podatników o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych w sytuacji, gdy podatnik ustanowił pełnomocnika, podkreślonej uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I FPS 3/18, nadal toczą się 

Przedawnienie karalności wykroczenia karnoskarbowego w stosunku do należności publicznoprawnej

Karalność wykroczenia karnoskarbowego ustaje jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok chyba, że w tym czasie zostało wszczęte postępowanie dotyczące tego wykroczenia, w takiej ustaje po kolejnych dwóch latach. Nawet, jeśli postępowanie zakończyło się wyrokiem skazującym sądu I instancji, ale postępowanie apelacyjne nie zostało jeszcze zakończone. Sposób liczenia tego terminu w przydatku należności publicznoprawnej rozpoczyna