Postępowania podatkowe i karno-skarbowe

Kancelaria STANEK Legal specjalizuje się w prowadzeniu postępowań podatkowych, w szczególności w zakresie kwestionowania przez organy skarbowe prawa do odliczenia podatku VAT.

Doradztwo Kancelarii obejmuje  w szczególności:

 • analizę ryzyk wynikających z postępowania podatkowego;
 • doradztwo strategiczne dotyczące sytuacji podatkowej Klienta;
 • podjęcie rozmów z organami kontrolnymi  oraz utrzymywanie stałego kontaktu z organami kontrolnymi i organami odwoławczymi;
 • reprezentowanie Klientów na etapie postępowania podatkowego, w  tym postępowania kontrolnego;
 • doradztwo proceduralne na etapie postępowania administracyjnego (sporządzanie pism, wniosków  dowodowych , odwołań oraz innych środków zaskarżenia);
 • sporządzanie opinii  prawnych z uwzględnieniem oceny praworządności działań organów  skarbowych we współpracy z wybitnymi przedstawicielami nauki prawa administracyjnego oraz konstytucyjnego;
 • reprezentowanie Klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Postępowania podatkowe/wybrane doświadczenie:

 • doradztwo strategiczne dotyczące sytuacji podatkowej Klientów dla spółek z branż recyklingu;
 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie kwestionowania prawa do odliczenia podatku VAT od transakcji znacznej wielkości (3,5MPLN, 50 MPLN, 120 MPLN) ze skutkiem doprowadzenia do uchylenia decyzji na etapie Izby Skarbowej;
 • opiniowanie decyzji  organów skarbowych pod kątem ich praworządności w świetle prawa UE, Konstytucji  RP oraz Ordynacji podatkowej;
 • opiniowanie możliwości zwrotu nadpłaty podatku w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego;
 • przygotowanie oraz wniesienie skargi kasacyjnych dla dystrybutorów wyrobów stalowych oraz spółek z branży recyklingu do mienia znacznej wartości.

Prawnicy kancelarii podejmują się obrony i reprezentacji Klientów we wszystkich  rodzajach spraw karnych, wykroczeniowych oraz karnoskarbowych. Doradzamy, bronimy i reprezentujemy Klientów na każdym z etapów postępowań karnych i karnoskarbowych.
Występujemy zarówno w roli obrońców jak i w roli pełnomocników pokrzywdzonych a następnie oskarżycieli posiłkowych a także oskarżycieli prywatnych.

Czynności obrońcy obejmują m. in.:

 • obrona podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym oraz oskarżonych w postępowaniu sądowym a także po jego zakończeniu w tym w postępowaniu wykonawczym,
 • analiza i doradztwo w zakresie minimalizowania ryzyka odpowiedzialności karnej oraz ograniczania skutków przestępstw godzących w przedsiębiorców,
 • opiniowanie przesłanek środków probacyjnych oraz przesłanek zezwolenia na poddanie się odpowiedzialności karnej,
 • podejmowanie czynności w postępowaniu w przedmiocie wykonania orzeczonej kary – odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zatarcie skazania, zarządzenie wykonania kary uprzednio zawieszonej, odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Osoba kontaktowa: Remigiusz Stanek, [email protected]