Postępowania podatkowe i karne-skarbowe / Spory sądowe

Postępowania podatkowe

Kancelaria STANEK Legal specjalizuje się w prowadzeniu postępowań podatkowych, w szczególności w zakresie kwestionowania przez organy skarbowe prawa do odliczenia podatku VAT.

Doradztwo Kancelarii obejmuje  w szczególności:

 • analizę ryzyk wynikających z postępowania podatkowego;
 • doradztwo strategiczne dotyczące sytuacji podatkowej Klienta;
 • podjęcie rozmów z organami kontrolnymi  oraz utrzymywanie stałego kontaktu z organami kontrolnymi i organami odwoławczymi;
 • reprezentowanie Klientów na etapie postępowania podatkowego, w  tym postępowania kontrolnego;
 • doradztwo proceduralne na etapie postępowania administracyjnego (sporządzanie pism, wniosków  dowodowych, odwołań oraz innych środków zaskarżenia);
 • sporządzanie opinii  prawnych z uwzględnieniem oceny praworządności działań organów  skarbowych we współpracy z wybitnymi przedstawicielami nauki prawa administracyjnego oraz konstytucyjnego;
 • reprezentowanie Klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Postępowania podatkowe/wybrane doświadczenie:

 • systematyczne uzyskiwanie postanowień o wstrzymaniu wykonania decyzji przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (wartość przedmiotu sporu 3,5 MPLN , 120 MPLN), m.in. w drodze uchylenia postanowienia o odmowie wstrzymania decyzji przez Wojewódzki Sąd Administracyjny;
 • doradztwo przy prowadzeniu postępowań podatkowych w zakresie kwestionowania prawa do odliczenia podatku VAT od transakcji znacznej wartości (40 MPLN) ze skutkiem doprowadzenia do uchylenia decyzji na etapie Izby Skarbowej;
 • uzyskanie wyroku reformatoryjnego przed Naczelnym Sadem Administracyjnym, uchylającym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz decyzji Izby Skarbowej w sprawie karuzelowej o znacznej wartości (120 MPLN);
 • uzyskanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dwukrotnego wyroku uchylającego wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy uznaniu zarzutu związania wykładnią sądu niższej instancji, w podatku VAT w sprawie o znacznej wartości;
 • uzyskanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wyroku reformatoryjnego uchylającego wyrok Sądu I Instancji oraz Organów II i I Instancji w sprawie tzw. pustych faktur o znacznej wartości przedmiotu sporu w obszarze usług budowlanych;
 • doradztwo strategiczne dotyczące sytuacji podatkowej Klientów dla spółek z branż recyklingu;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach dotyczących domiaru ceł antydumpingowych.

Postępowania karne-skarbowe

Prawnicy Kancelarii STANEK Legal podejmują się obrony i reprezentacji Klientów we wszystkich  rodzajach spraw karnych dotyczących przestępstw finansowych, w szczególności karno-skarbowych.

Doradzamy i reprezentujemy Klientów na każdym z etapów postępowań karnych i karno-skarbowych.

Nasze czynności obejmują m. in.:

 • analizę sytuacji procesowej Klienta,
 • reprezentowanie Klienta na etapie postępowania przygotowawczego, zarówno w fazie in rem jak i in personam,
 • reprezentowanie oskarżonych na etapie sądowym I Instancji, etapie odwoławczym oraz na etapie kasacyjnym przed Sądem Najwyższym.

Nasze doświadczenie obejmuje reprezentowanie Klientów w większości spraw o popełnienie przestępstw karno-skarbowych, prania pieniędzy oraz oszustwa.

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw podatkowych oraz karno-skarbowych wykorzystujemy zdobytą wiedzę do przemiennego stosowania obu porządków prawnych (instytucji procesowych prawa podatkowego oraz prawa karno-skarbowego) co umożliwia zastosowanie maksymalnego spektrum rozwiązań prawnych pozwalających na wytyczanie i realizację strategii procesowych oczekiwanych przez naszych Klientów.  

Osoba kontaktowa: Remigiusz Stanek, [email protected]

Postępowania sądowe

Kancelaria oferuje wsparcie na wszystkich etapach postępowań sądowych, jak również w  przedsądowym etapie negocjacyjnym oraz na etapie realizacji uzyskanych wyroków w postępowaniu egzekucyjnym

Doradztwo Kancelarii obejmuje  w szczególności:

 • reprezentowanie Klientów przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • reprezentowanie Klientów w negocjacjach poprzedzających postępowania sądowe;
 • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym; reprezentowanie Klientów w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, m.in. w sprawach sądowych o uznanie wzorca umownego za niedozwolony; reprezentowanie Klientów w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych, przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz przed sądami polubownymi.

Doświadczenie prawników Kancelarii:

 • uzyskanie przed Sądem Najwyższym wyroku uchylającego wyrok Sądu Apelacyjnego w zakresie określenia obowiązku podlegania ubezpieczeniu społecznemu w innym państwie członkowskim UE;
 • uzyskanie wyroku reformatoryjnego Naczelnego Sądu Administracyjnego uchylającego wyrok Sądu I Instancji oraz organów I i II instancji w sprawie tzw. pustych faktur w obszarze usług budowlanych;
 • reprezentowanie międzynarodowej siei handlowej w związku z zarzutami popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji (ustalenie tzw. „opłat półkowych”);
 • uzyskanie wyroku reformatoryjnego Naczelnego Sądu Administracyjnego uchylającego wyrok Sądu I Instancji oraz organu I i II instancji w sprawie karuzelowej o wartości przedmiotu sporu 120 MPLN;
 • prowadzenie postępowań zabezpieczających oraz uzyskanie zabezpieczenia nowacyjnego przeciwko producentowi żywności;
 • reprezentowanie Klienta z branży recyklingu w postępowaniach sądowych przeciwko niemieckim syndykom reprezentujących zagranicznych wierzycieli (postępowania zakończone odrzuceniem pozwów wierzycieli i wniosków o zawezwanie do próby ugodowej na łączną kwotę 1.9 MEUR;
 • reprezentowanie Klienta Kancelarii w postępowaniu sądowym przeciwko instytucji finansowej o ustalenie treści ksiąg wieczystych (postępowanie zakończone ustaleniem treści księgi poprzez wykreślenie hipoteki przymusowej wpisanej na rzecz wierzyciela na podstawie skargi pauliańskiej), wartość sporu ok. 1 MPLN.

Osoba kontaktowa: Anna Hrymak-Stanek, [email protected]