Profesor dr hab. Mariusz Jabłoński

Of Counsel | Profesor dr hab.

adwokat Mariusz Jabłoński

Kontakt

Profesor dr hab. Mariusz Jabłoński Of Counsel | Profesor dr hab.

Profesor dr hab. Mariusz Jabłoński jest kierownikiem Katedry prawa konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowcą akademickim prawa konstytucyjnego, prawa praw człowieka, oraz specjalistą z zakresu prawa konstytucyjnego, ochrony danych osobowych, prawa dostępu do informacji publicznej i procedur związanych z ochroną informacji. Jest cenionym przedstawicielem młodego pokolenia nauki prawa konstytucyjnego i administracyjnego. W szeroko pojętą działalność naukową prof. Jabłońskiego wpisuje się zainteresowanie badawcze zagadnieniami takimi jak:

-status informacyjny jednostki we współczesnym państwie demokratycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych,

– procedur ochrony informacji (tajemnice, a także wewnętrzne procedury antykorupcyjne),

– ustawodawstwo konstytucyjne, ze szczególnym uwzględnieniem procesu legislacyjnego i ochrony konstytucyjnych wolności i praw jednostki, również z punktu widzenia międzynarodowych standardów ochrony (system uniwersalny i Rady Europy).

Profesor jest autorem ponad 250 publikacji naukowych m.in. monografii nt.: Udostępnianie informacji publicznej w formie wglądu do dokumentu, Wrocław 2013; Udostępnianie przetworzonej informacji publicznej, Wrocław 2015; Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym, Wrocław 2009; Referendum ogólnokrajowe w polskim prawie konstytucyjnym, Wrocław 2007; a także współautorem monografii, Bezpieczeństwo fizyczne i teleinformatyczne informacji niejawnych, Wrocław 2012, Prawne i techniczne aspekty archiwizacji dokumentów elektronicznych, Wrocław 2014, Obowiązywanie i stosowanie postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w polskim porządku prawnym, Wrocław 2017, Ochrona tajemnic osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego, Wrocław 2018.

Ponadto Profesor jest członkiem Komisji Ekspertów przy Generalnym Inspektorze Danych Osobowych do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.