Doradztwo legislacyjne

Kancelaria oferuje doradztwo w zakresie prawa konstytucyjnego oraz publicznego, jak również oferuje swoje doradztwo na rzecz organizacji pozarządowych. W tym zakresie Kancelaria korzysta z szerokiego doświadczenia prof. dr hab. Mariusza Jabłońskiego, uznanego przedstawiciela doktryny prawa konstytucyjnego oraz administracyjnego.

Doradztwo Kancelarii obejmuje  w szczególności:

 • przygotowanie projektów aktów prawnych oraz całościowych map legislacyjnych;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych na danym etapie ścieżki legislacyjnej;
 • opiniowanie umów oraz aktów prawnych pod kątem ich zgodności z prawem konstytucyjnym, administracyjnym, prawem UE oraz prawem międzynarodowym;
 • doradztwo i tworzenie struktur oraz zasad prawnych (aktów wewnętrznych, statutów, regulaminów) funkcjonowania samorządów oraz organizacji pozarządowych;
 • reprezentowanie przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym;
 • reprezentowanie organizacji mających status partnerów społecznych podczas procesu legislacyjnego w Parlamencie RP.

Doświadczenie prawników Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • sporządzenie całościowej mapy legislacyjnej obejmującej zapisy ustawowe, rozporządzeń oraz innych aktów nie stanowiących źródeł powszechnie obowiązującego prawa na zlecenie międzynarodowej organizacji branżowej, dotyczących zmian w prawie pozwalających na upowszechnienie stosowania elementów o charakterze przeciwbakteryjnym w miejscach użyteczności publicznej;
 • konsultacje oraz sporządzenie projektów zapisów ustawowych mających na celu ochronę międzynarodowego przewoźnika świadczącego przewozy pasażerskie przed ryzkiem ograniczenia działalności operacyjnej, wynikającym z projektowanych aktów prawnych;
 • przygotowanie opinii prawnej dotyczącej możliwości kandydowania oraz objęcia urzędu przez Prezydent Miasta Łodzi;
 • przygotowanie opinii na zlecenie Business Centre Club dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw;
 • przygotowanie oraz wniesienie na zlecenie gminy wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polski ustawy upaństwawiającej lasy miejskie;
 • opiniowanie oraz reprezentowanie Business Centre Club na połączonym senackim posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawczej w sprawie projektowanej zmiany ustawy prawo bankowe stanowiącej wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 marca 2011 r. (P 7/09).

Osoba kontaktowa: Remigiusz Stanek, [email protected]