Doradztwo legislacyjne / Spory inwestycyjne i arbitraż z udziałem Skarbu Państwa / Postępowania reprywatyzacyjne

Kancelaria oferuje doradztwo w zakresie prawa konstytucyjnego oraz publicznego, jak również oferuje swoje doradztwo na rzecz organizacji pozarządowych. W tym zakresie Kancelaria korzysta z szerokiego doświadczenia prof. dr hab. Bogusława Banaszaka, wybitnego przedstawiciela doktryny prawa konstytucyjnego oraz administracyjnego.

Doradztwo Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • opiniowanie projektów aktów prawnych na każdym etapie ich ścieżki legislacyjnej;
 • opiniowanie umów oraz aktów prawnych pod kątem ich zgodności z prawem konstytucyjnym, administracyjnym, prawem UE oraz prawem międzynarodowym;
 • doradztwo i tworzenie struktur oraz zasad prawnych (aktów wewnętrznych, statutów, regulaminów) funkcjonowania organizacji pozarządowych;
 • reprezentowanie przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi;
 • reprezentowanie partnerów społecznych podczas procesu legislacyjnego w Parlamencie RP.

Doświadczenie prawników Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • opiniowanie w sprawie zgodności z Konstytucją RP projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi;
 • opiniowanie  na temat zgodności z Konstytucją RP projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym;
 • opiniowanie przepisów pozwalających na znoszenie sądów powszechnych w drodze innej niż ustawowa pod kątem zgodności z Konstytucją RP;
 • opiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków udzielania poręczeń jako pomocy de minimis przez fundusze poręczeniowe, w szczególności pod kątem zgodności rozporządzenia z wykonywaną ustawą oraz z prawem UE;
 • opiniowanie zmiany ustawy prawo bankowe stanowiącej wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 marca 2011 r. (P 7/09) stwierdzającego niezgodność przepisu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, ze zm.) z Konstytucją;
 • reprezentowanie Business Centre Club na połączonym senackim posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawczej w sprawie projektowanej zmiany ustawy prawo bankowe stanowiącej wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 marca 2011 r. (P 7/09) stwierdzającego niezgodność przepisu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Osoba kontaktowa: Remigiusz Stanek, [email protected]