Postępowanie podatkowe. Kiedy fiskus doręcza pisma członkom zarządu?

W postępowaniach podatkowych korespondencję doręcza się spółkom co do zasady w lokalu ich siedziby albo w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Co jeśli podany przez spółkę adres siedziby nie istnieje, został wykreślony z rejestru lub jest niezgodny z rejestrem i nie można ustalić właściwego miejsca prowadzenia działalności?

Do końca 2015 r. fiskus w takiej sytuacji pozostawiał pisma kierowane do spółki w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Wraz z początkiem 2016 r. tj. wejściem w życie nowelizacji ordynacji podatkowej i zmianą art. 151a § 1 fiskus, przy zaistnieniu ww. przesłanek, doręcza korespondencję kierowaną do spółki na adres członka zarządu (staje się on tzw. adresatem wtórnym).

I tak jeżeli organ w sposób niepodważony ustali, że spółka pod wskazanym adresem nie funkcjonuje, nie ma tam ani skrzynki oddawczej, ani biura, ani pomieszczenia, w którym wykonuje swoje czynności zawodowe, to niecelowe w takim przypadku jest pozostawienie zawiadomienia w widocznym miejscu przy wejściu na posesję. Takie działanie może skutkować zarzutem ze strony spółki, iż organ pominął powzięte informacje i świadomie kieruje do niej pisma na nieaktualny adres, zamiast skorzystać z przewidzianej w takiej sytuacji prawem możliwości doręczenia korespondencji członkowi zarządu (por. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2019 r., sygn. I SA/Sz 9/19).

Należy również zauważyć, że omawiana zmiana może mieć znaczenie np. w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki wynikające z decyzji wymiarowej. Warunkiem przypisania odpowiedzialności osobie reprezentującej spółkę jest wcześniejsze doręczenie spółce decyzji (art. 108 § 2 pkt 2 lit. a op).  W przypadku niezastosowania się przez organ do dyspozycji wynikającej art. 151a op, tj. pominięcia doręczenia decyzji członkowi zarządu, ten może podnieść zarzut nieskutecznego doręczenia decyzji spółce i uwolnić się od odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki.