Archiwum roku: 2022

Kiedy fiskus może oddalić wniosek dowodowy podatnika?

Nierzadko organy podatkowe prowadzą postępowanie podatkowe pod z góry przyjęta przez siebie tezę. W takiej sytuacji warto składać wnioski dowodowe np. z dokumentów czy przesłuchań świadków. Zgodnie z art. 188 Ordynacji podatkowej wniosek podatnika o przeprowadzanie dowodu, fiskus uwzględnia jeśli jego przedmiotem są okoliczności istotne dla rozpatrywanej sprawy, a które nie zostały wystarczająco udowodnione. Organy 

Przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Związanie sądu pierwszej instancji wykładnią zawartą w wyroku NSA.

Sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Wynika to z art. 190 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przepis ten w sposób jednoznaczny wyznacza kierunek postępowania sądu pierwszej instancji, który nie posiada już na tym etapie postępowania swobody w zakresie wykładni prawa. Zarówno materialnego, ustrojowego 

Wadliwe powołanie do zarządu a odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki

Członkowie zarządu mogą odpowiadać za zaległości podatkowe spółki, jeżeli egzekucja z majątku spółka okazała się bezskuteczna. Zasadniczo zarząd spółki z o.o. powoływany jest uchwałą wspólników podejmowaną bezwzględną większością głosów. Co jeśli powołanie do zarządu było wadliwe? Jak członek zarządu może się bronić przed odpowiedzialnością za zaległości podatkowe spółki? Zdaniem NSA, jeżeli członek zarządu spółki z