Archiwum miesiąca: czerwiec 2023

Wstrzymanie wykonania decyzji. Sukces Klienta kancelarii

We wznowionej sprawie Klienta, organ wydał uprzednio decyzję ostateczną, ustalającą zobowiązanie podatkowe w  zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w  ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Wraz z wnioskiem wznowieniowym, od powyższego rozstrzygnięcia Kancelaria złożyła również wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, do którego organ się przychylił. W poprzednich postach 

Umorzenie postępowania administracyjnego a bezzasadność żądania strony

Wydanie decyzji umarzającej postępowanie następuje w przypadku, kiedy postępowanie stało się z jakiejkolwiek przyczyny w całości lub w części bezprzedmiotowe, art. 105 § 1 kpa. Umorzenie jest rodzajem rozstrzygnięcia merytorycznego ale takiego, które kończy postępowanie w inny sposób niż poprzez rozstrzygnięcie sprawy co do istoty. Decyzja o umorzeniu nie rozstrzyga bowiem o materialnoprawnych uprawnieniach i 

Brak wyznaczenia stronie siedmiodniowego terminu na wypowiedzenie się w sprawie podstawą do uchylenia decyzji Organu. Sukces Klienta kancelarii

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię, organ podatkowy I instancji określił wartość zobowiązania podatkowego VAT za rok 2017, kwestionując faktury zakupowe, które jego zdaniem nie dokumentowały rzeczywiście przeprowadzonych transakcji. Orzeczenie zostało utrzymane w  mocy przez organ odwoławczy, który jednakże w prowadzonym postępowaniu odwoławczym nie wyznaczył stronie terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału