Archiwum miesiąca: czerwiec 2022

Nowelizacja kpa dotycząca reprywatyzacji. Sukces Klienta Kancelarii.

Wiele kontrowersji wzbudziła zeszłoroczna nowelizacja kpa, która nakazuje organom umarzać postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowych, jeśli postępowania te zostały wszczęte po upływie trzydziestu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji i nie zostały dotychczas zakończone. Nowelizacja w znacznej mierze dotknie byłych właścicieli tzw. nieruchomości warszawskich, których sprawy mimo wieloletnich postępowań, do dziś nie zostały 

Granice ponownego rozpoznania sprawy przez WSA po uwzględnieniu skargi kasacyjnej

Niejednokrotnie zdarza się, że ta sama sprawa administracyjna jest kilkukrotnie oceniana przez sądy administracyjne, co ma miejsce w razie kasatoryjnych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wynikają z tego pewne konsekwencja dla zakresu rozpoznawanej finalnie sprawy. Przy pierwotnym rozpoznaniu skargi, wojewódzki sąd administracyjny rozstrzyga daną sprawę w jej granicach, nie będąc związany zarzutami, wnioskami i podstawą prawną 

Możliwość ustanowienia wynagrodzenia okresowego przy służebności przesyłu

O ile zazwyczaj na rzecz właściciela nieruchomości obciążonej służebnością ustanawia się wynagrodzenie jednorazowe, to nie ma przeszkód aby przyznać mu wynagrodzenie okresowe (tak np. postanowienie Sądu Najwyższego z 18 kwietnia 2012 r., sygn. V CSK 190/11). Będzie to miało miejsce w szczególności, gdy korzystanie z nieruchomości przez właściciela zostanie ograniczone w sposób znaczący. Zasadniczą różnicą