Archiwum miesiąca: maj 2022

Uzgodnienie operatu przeciwpożarowego, korzystne rozstrzygnięcie dla Klienta Kancelarii

Ustawa o odpadach wymaga, aby do wniosku o zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie i wytwarzanie odpadów dołączony został operat przeciwpożarowy dla obiektu uzgodniony uprzednio z komendantem Państwowej Straży Pożarnej. Odpowiednie przeprowadzenie postępowania w zakresie uzgodnienia operatu przeciwpożarowego jest więc istotne w kontekście uzyskania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, ponieważ postanowienie uzgadniające warunki ochrony przeciwpożarowej 

Wierzyciel zabezpieczony hipoteką w układzie

Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy prawo restrukturyzacyjne w dotychczasowym brzmieniu, w razie zawarcia układu z wierzycielami, układ nie obejmował wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką czy zastawem (w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia). Układ mógł objąć takie wierzytelności, ale było to uzależnione od zgody wierzyciela, której ten mógł nie udzielić. Powodowało 

Rozłożenie zaległości podatkowej na raty jako pozorna ulga

Podatnik może wnioskować o rozłożenie na raty zapłaty jego zaległości podatkowych. Niejednokrotnie jednak przyznawana ulga jest przez organy kształtowana w sposób, z którego podatnik de facto nie może korzystać np. gdy wysokość rat jest kształtowana na poziomie nieadekwatnym do możliwości finansowych podatnika. Na pomoc w takiej sytuacji przychodzi orzecznictwo sądów administracyjnych, które jasno określa, że