Archiwum miesiąca: kwiecień 2022

Przedawnienie zobowiązania podatkowego w związku z nieskutecznym zawiadomieniem podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia

W nawiązaniu do naszego wpisu z 24 stycznia 2022 r. (https://stanek-legal.pl/konsekwencje-doreczenia-pism-z-pominieciem-pelnomocnika-sukces-klienta-kancelarii-w-sporze-z-fiskusem-2/), informujemy o kolejnym sukcesie Klienta kancelarii w podobnej sprawie. Mimo utrwalonej już linii orzeczniczej dotyczącej sposobu zawiadamiania podatników o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych w sytuacji, gdy podatnik ustanowił pełnomocnika, podkreślonej uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I FPS 3/18, nadal toczą się 

Przedawnienie karalności wykroczenia karnoskarbowego w stosunku do należności publicznoprawnej

Karalność wykroczenia karnoskarbowego ustaje jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok chyba, że w tym czasie zostało wszczęte postępowanie dotyczące tego wykroczenia, w takiej ustaje po kolejnych dwóch latach. Nawet, jeśli postępowanie zakończyło się wyrokiem skazującym sądu I instancji, ale postępowanie apelacyjne nie zostało jeszcze zakończone. Sposób liczenia tego terminu w przydatku należności publicznoprawnej rozpoczyna 

Nieskuteczne doręczenie postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności bezpośrednio stronie, uchwała NSA z 7 marca 2022 r. o sygn. I FPS 4/21

Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 7 marca 2022 r. o sygn. akt I FPS 4/21 przesądziła, że postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności doręczone stronie, która miała ustanowionego pełnomocnika, z naruszeniem art. 145 § 2 o.p., należy uznać za niewiążące w rozumieniu art. 212 w zw. z art. 239 tej ustawy także wtedy,