Archiwum miesiąca: październik 2023

Bezskuteczne żądanie zapłaty kary umownej

Kary umowne mogą zostać zdefiniowane jako pewnego rodzaju dolegliwości finansowe, które nakładane są na stronę w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. W praktyce jest ona często zastrzegana również na wypadek odstąpienia od umowy, za które odpowiada druga strona. Jej wysokość, wymagalność, czy możliwość zwolnienia od zapłaty uregulowane zostały w przepisach kodeksu cywilnego. Zdarzyć 

Niewłaściwie ustalony stan faktyczny w sprawie podatkowej. Sukces Klienta kancelarii

W toku postępowania podatkowego w zakresie podatku VAT, organ stwierdził wystąpienie nieprawidłowości polegających na zawyżeniu podatku naliczonego oraz podatku należnego i wydał decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Organ zakwestionował prawdziwość zdarzeń gospodarczych wykazanych na fakturach zakupowych oraz sprzedażowych wskazując, że są one fakturami pustymi. Od powyższej decyzji kancelaria wniosła odwołanie zarzucając błędy proceduralne postępowania. W