Archiwum miesiąca: sierpień 2022

Śledztwo prokuratora a instrumentalne wszczęcie postępowania karno-skarbowego

W naszych wpisach wielokrotnie pochylaliśmy się nad kwestią instrumentalnego wszczynania postępowań karno-skarbowych, mających na celu jedynie zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (odsyłamy np. tu: https://stanek-legal.pl/instrumentalne-wszczecie-postepowania-karno-skarbowego/ lub tu: https://stanek-legal.pl/instrumentalne-wszczecie-postepowania-karno-skarbowego-po-uchwale-nsa-z-24-maja-2021-r-sygn-i-fps-1-21/. Ostatnie orzecznictwo sądów administracyjnych było zdecydowanie korzystne dla podatników. Sądy dostrzegły problem instrumentalności wszczynania postępowań przygotowawczych i wynikających z tego zagrożeń. W tę korzystną linię orzeczniczą 

Długotrwałe postępowanie podatkowe. Ponaglenie organu.

W postępowaniu podatkowym organy są zobowiązane do załatwienia sprawy w ciągu miesiąca od jej wszczęcia albo dwóch miesięcy, jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana. Często jednak ma miejsce sytuacja, gdy organ nie podejmuje żadnych czynności zmierzających do merytorycznego rozpatrzenia sprawy. Ogranicza się wówczas do wydania postanowienia o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczenia nowego terminu jej 

Brak zarządu w spółce kapitałowej a postępowanie sądowoadministracyjne

Nierzadko zdarza się, że braki  w zarządzie skarżącej spółki kapitałowej nie pozwalają na potwierdzenie czynności dokonanych przez pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Jak w takiej sytuacji nadać sprawie dalszy bieg i umożliwić obronę swoich praw spółce nieposiadającej zarządu? Zasadniczo sąd wzywa skarżącego do uzupełnienia warunków formalnych pisma (w tym pełnomocnictwa) w terminie siedmiu dni pod rygorem