Archiwum miesiąca: październik 2022

Dr Remigiusz Stanek członkiem Zespołu zadaniowego Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu ds. Carbon Border Tax

Planowo od 1 stycznia 2023 r. ma obowiązywać graniczny podatek węglowy (carbon border adjustment mechanism, określany skrótowo CBAM). CBAM jest elementem pakietu zmian legislacyjnych Komisji Europejskiej dotyczących klimatu i energii, zwanych „Fit for 55” („Gotowi na 55%”), mających na celu osiągnięcie celu unijnej polityki klimatycznej w postaci ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 

Fikcja doręczenia pism organów administracji publicznej? Nie zawsze. Wyjątki wprowadzone w związku z pandemią Covid-19

Choć w postępowaniu administracyjnym pisma powinny być, co do zasady, doręczane stronom do rąk własnych, istnieje również tzw. fikcja doręczenia korespondencji. Ma ona miejsce wtedy, gdy po dwukrotnej awizacji, niepodjęte pismo wraca do organu. Uznaje się je wówczas za skutecznie doręczone. Czy do niepodjęcia korespondencji w 14-dniowym terminie zawsze będzie miała zastosowanie fikcja doręczenia? Wyjątek 

Sukces klienta kancelarii. Ustalenie ustawodawstwa właściwego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Podleganie polskim ubezpieczeniom społecznym

Wygrana sprawa dotyczyła stosowania Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Według polskiego organu ubezpieczeniowego mógł on w ramach swoich uprawnień ustalić dla pracownika ustawodawstwo polskie bez koordynacji z podmiotem ubezpieczeniowym brytyjskim. Takie stanowisko zostało skutecznie