Archiwum miesiąca: maj 2023

Działalność pro bono. Nieważność uchwały organu wykonawczego dzielnicy. Sukces Klienta kancelarii.

Kancelaria zajmuje się czasami również prowadzeniem spraw pro bono. W jednej z nich, organ wykonawczy jednej z dzielnic podjął uchwałę, w której odmówił Klientowi udzielenia dalszej pomocy mieszkaniowej w przedmiocie najmu lokalu socjalnego. Skutkiem było zagrożenie zarządzenia opróżnienia lokalu. Od powyższego rozstrzygnięcia do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego została wniesiona skarga. Sąd podzielił podniesione zarzuty dotyczące nieprawidłowego 

ZMIANA ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW. WYMÓG POSIADANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU. SUKCES KLIENTA KANCELARII.

We wpisach z 9 lipca 2021 r.  https://stanek-legal.pl/dostosowanie-zezwolenia-na-przetwarzanie-odpadow-do-znowelizowanej-ustawy-o-odpadach-istotna-czy-nieistotna-zmiana-zezwolenia/, z 13 października 2021 r. https://stanek-legal.pl/obowiazek-organu-dokonania-kazdorazowej-oceny-czy-zmiana-decyzji-o-przetwarzaniu-odpadow-stanowi-zmianeistotna/ oraz z 24 lutego 2022 r. https://stanek-legal.pl/zmiana-zezwolenia-na-zbieranie-odpadow-wymog-zaistnienia-istotnej-zmiany-zezwolenia/ poruszaliśmy tematykę dostosowania zezwolenia na przetwarzanie odpadów do znowelizowanej ustawy o odpadach. W kolejnym postępowaniu prowadzonym przez kancelarię, tym razem na etapie sporu sądowoadministracyjnego, kancelaria uzyskała dla swojego klienta pozytywne rozstrzygnięcie w postaci wyroku WSA, w 

Samo wypowiedzenie się podatnika nie realizuje prawa do bycia wysłuchanym, Unijny Kodeks Celny.

Prawo do bycia wysłuchanym to jeden z podstawowych instrumentów ochrony podatników. Umożliwia bowiem zajęcie własnego stanowiska przed podjęciem przez organ indywidualnych środków mogących negatywnie wpłynąć na ich sytuację. Tym samym realizuje prawo do obrony, stanowiące podstawową zasadę państw Unii Europejskiej i uregulowane zostało m.in. w takich aktach jak Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej czy w