Archiwum roku: 2021

Obowiązek organu dokonania każdorazowej oceny, czy zmiana decyzji o przetwarzaniu odpadów stanowi zmianę „istotną”

We wpisie z 9 lipca 2021 r. omówiliśmy tematykę dostosowania zezwolenia na przetwarzanie odpadów do znowelizowanej ustawy o odpadach. Przytoczona tam argumentacja (do zapoznania się z którą zachęcamy: https://stanek-legal.pl/dostosowanie-zezwolenia-na-przetwarzanie-odpadow-do-znowelizowanej-ustawy-o-odpadach-istotna-czy-nieistotna-zmiana-zezwolenia/) została uznana za prawidłową przez organ odwoławczy w sprawie Klienta kancelarii. Organ pierwszej instancji sformułował wobec naszego Klienta wnioskującego o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów wymogi, 

Sukces Klienta kancelarii w sporze z fiskusem, niezasadne wykreślenie z rejestru podatników VAT

Organ podatkowy wykreślił podatnika z rejestru VAT uzasadniając to występującymi w jego dokumentacji podatkowej nieprawidłowościami. Wykreślenie przełożyło się negatywnie na prawo do odliczenia podatku naliczonego gdyż w wyniku wykreślenia podatnik to prawo utracił.  W wyniku zaskarżenia czynności organu WSA we Wrocławiu uznał, że organ wyszedł poza granice przepisu przypisującego mu kompetencję wykreślenia podatnika z rejestru 

Dr Remigiusz Stanek uczestnikiem seminarium Gospodarka o Obiegu Zamkniętym – wyzwanie i szansa, Ekonomiczne i prawne aspekty związane z wdrażaniem w Polsce, organizowanym przez Federację Przedsiębiorców Polskich

Podczas seminarium dotyczącego nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi mec. Remigiusz Stanek wziął udział w sesji III: „Recykling” dotyczącej m. in. projektowanego przekazania opłaty produktowej gminom, w celu powierzenia gminom środków podlegających dalszej redystrybucji na rzecz organizacji realizujących zadania z zakresu rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz ponoszenia przez producentów odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami mimo