Dostosowanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów do znowelizowanej ustawy o odpadach – istotna czy nieistotna zmiana zezwolenia?

Nie samym postępowaniem podatkowym żyje kancelaria, nasi klienci zajmujący się recyklingiem mierzą się również z trudnościami na innych polach styku z działaniami organów administracji, konkretnie związanych z koniecznością dostosowania zezwoleń na przetwarzanie (ale też zbieranie) odpadów do znowelizowanej ustawy o odpadach.

Obowiązek aktualizacji posiadanych zezwoleń

Znowelizowana ustawa o odpadach wymusiła na podmiotach zajmujących się gospodarką odpadami aktualizację posiadanych zezwoleń. Niestety brak jest jednolitej wykładni co do tego, czy zmiana treści zezwolenia wymuszona nową ustawą stanowi istotną zmianę pierwotnego zezwolenia czy nie. Niejednokrotnie bowiem przedsiębiorcy nie zmieniają w zasadzie nic w swojej działalności – ani zasad przetwarzania odpadów, ani rodzaju przetwarzanych odpadów a jedynie niejako formalnie uzupełniają posiadane zezwolenie o informacje wcześniej w nim niezawarte (niewymagane poprzednio obowiązującą ustawą).

Kwestia jest o tyle istotna, że od kwalifikacji zmiany zezwolenia jako „istotnej” lub „nieistotnej” zależy to, jakie wymagania powinni spełnić ubiegający się o zmianę zezwoleń przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 41a ust. 6 ustawy o odpadach w przypadku „istotnej” zmiany zezwolenia na przetwarzanie odpadów stosuje się przepisy ust. 1-5a tego przepisu tj. zmiana zezwolenia jest wydawana po przeprowadzeniu kontroli przez komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Kontrola ta może skutkować negatywnymi rekomendacjami.

Istotna zmiana zezwolenia

O ile w przypadku występowania o nowe zezwolenie procedura ta (kontrole) stosowana jest w każdym przypadku, to w razie wystąpienia o zmianę posiadanego już zezwolenia procedura jest stosowana tylko i wyłącznie w razie jego istotnej zmiany. Organy powinny więc każdorazowo ocenić czy wnioskowana zmiana zezwolenia jest zmianą istotną czy nie.

Jak przyjmują niektóre organy, każda zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów wymuszoną znowelizowaną ustawą o odpadach stanowi zmianę „istotną” skutkującą konieczności przeprowadzenia kontroli, o których powyżej.

Jednak należy się opowiedzieć przeciwko takiemu automatyzmowi. Kwestia uznania określonej zmiany zezwolenia za „istotną” powinna być bowiem rozpatrywana indywidualnie w każdym przypadku, w odniesieniu do określonego stanu faktycznego. W sytuacji więc, gdy doszło do zmiany ilości lub rodzaju odpadów, zmiany stanu faktycznego, w tym zmiany instalacji do przetwarzania odpadów wynikającego (np. rozbudowa) lub zwiększenia oddziaływania na środowisko (związanego ze zwiększeniem przetwarzanej ilości odpadów lub mocy przerobowej posiadanej instalacji) rzeczywiście można przyjąć zaistnienie „istotnej” zmiany.

Natomiast brak takich zmian i złożenie wniosku o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów wyłącznie w celu dostosowania treści zezwolenia do obowiązujących przepisów, powinno skutkować uznaniem, że występuje „zwykła” zmiana decyzji w oparciu o art. 155 kpa, do której nie stosuje się powołanych powyżej przepisów nakazujących przeprowadzenie kontroli.