Instrumentalne wszczęcie postępowania karnoskarbowego. Umorzenie postępowania podatkowego Klienta Kancelarii

WSA w Krakowie wyrokiem z 27 września 2022 r. sygn. I SA/Kr 490/22 uchylił zaskarżoną decyzję podatkową wraz z decyzją organu pierwszej instancji oraz umorzył postępowanie ze względu na przedawnienie zobowiązania podatkowego. W sprawę został włączony Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Zdaniem Sądu materiał dowodowy jednoznacznie wskazywał na wszczęcie postępowania karnoskarbowego jedynie w celu wydłużenia terminu przedawnienia zobowiązania. Nie doszło więc do skutecznego zawieszenia biegu przedawnienia, a w rezultacie zobowiązanie uległo przedawnieniu.

O instrumentalności wszczęcia postępowania karnoskarbowego przesądził fakt, że w trakcie tego postępowania nie były podejmowane żadne czynności dowodowe, zaś pracownicy organu podatkowego potwierdzili, że wszczynanie postępowań karnoskarbowych miało na celu wyłącznie zabezpieczenie interesów Państwa.

Sąd wskazał, że takie „zabezpieczające” działania należy z całą mocą napiętnować, bowiem postępowanie podatkowe winno być neutralne. Organ nie może stać na straży interesu fiskalnego Państwa, które jako strona uprzywilejowana działa w sferze imperium. Zadaniem Organu jest dbanie o przestrzeganie prawa podatkowego jako takiego.

Wyrażona przez Sąd ocenia jest wyrazem zobowiązania organów do przestrzegania konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego wyrażającej się między innymi w pogłębianiu zaufania obywateli do państwa. Działanie, które zabezpiecza wyłącznie interes Skarbu Państwa, nie dbając przy tym o słuszny interes i prawa jednostki, takiej zasady nie realizuje.