Jak bronić się przed egzekucją administracyjną

Pobierz prezentację

Ustal kto odebrał przesyłkę z tytułami wykonawczymi

Nieprawidłowe doręczenie tytułów wykonawczych ma wpływ na wszczęcie egzekucji oraz ma istotne znaczenie w zakresie realizacji praw podatników do wniesienia zarzutów.

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie czy tytuły wykonawcze zostały doręczone zobowiązanemu bezpośrednio (os. fizycznej lub uprawnionemu członkowi zarządu do reprezentowania podmiotu) czy też odebrał je inny dorosły domownik, osoba nie upoważniona do reprezentowania spółki, lub np. dozorca domu.

Gdy powyższe wymagania nie zostały spełnione, tytuły wykonawcze mogły nie zostać prawidłowo doręczone  (por. wyrok WSA w Gliwicach ISA/Gl 321/19 z 3 września 2019 r. oraz NSA z dnia 24 listopada 2011 r. sygn. akt II FSK 2327/10, Lex nr 1069872), a postępowanie egzekucyjne może okazać się niedopuszczalne. To zaś może rodzić istotne skutki dla przerwania biegu terminu przedawnienia i realizacji dalszych możliwości procesowych w postępowaniu egzekucyjnym.

Ustal czy miałeś ustanowionego pełnomocnika

Po wszczęciu egzekucji ustanowiłeś pełnomocnika, a zawiadomienia o zajęciu wierzytelności nie są mu doręczane?

W takiej sytuacji organy administracyjne są zobowiązane do kierowania korespondencji bezpośrednio do niego (wyr. WSA w Gliwicach z 26.09.19 r., sygn. I SA/GI/865/19).

Pominięcie pełnomocnika strony jest równoznaczne z pominięciem strony w danym postępowaniu administracyjnym (wyr. NSA z 10.03.87 r., SA/Wr 875/86) i narusza prawo do jej obrony. 

Co więcej, doręczenie takiego zawiadomienia pełnomocnikowi jest warunkiem skuteczności zajęcia egzekucyjnego co do należności pieniężnych.

To oznacza, że brak doręczenia zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej Twojemu pełnomocnikowi jest nieskuteczne, co może mieć również wpływ na przedawnienie Twojego zobowiązania podatkowego, ponieważ w takiej sytuacji termin ten nie ulega przerwaniu.

Ustal komu zostało doręczone zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe

Postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe zostało wszczęte przeciwko Tobie, a zawiadomienie o nim nie zostało doręczone Twojemu pełnomocnikowi?

Jest to bardzo ważna kwestia, która może mieć wpływ na przedawnienie Twojego zobowiązania podatkowego.

Wszczęcie postępowania karnoskarbowego powoduje zawieszenie 5-letniego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zawieszenie powoduje, że termin przedawnienia nie biegnie przez pewien okres, a po ustaniu przyczyny zaczyna biec dalej.

Natomiast jeśli zawiadomienie o jego wszczęciu zostało doręczone Tobie, a nie Twojemu pełnomocnikowi, zostanie to uznane za pominięcie Ciebie w postępowaniu i nie wywoła skutków prawnych (wyr. NSA z 18.03.19, I FPS 3/18).

To oznacza, że 5-letni termin nie zostanie zawieszony i może okazać się, że Twoje zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu lub uległo istotnemu skróceniu, co może mieć znaczenie na etapie postępowania egzekucyjnego.

Ustal czy ostateczna decyzja podatkowa nie została uchylona

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Po upływie tego terminu zobowiązanie to przedawnia się.

Termin ten przerywa wszczęcie egzekucji, np. poprzez zajęcie rachunku bankowego. Co się stanie, gdy ostateczna decyzja podatkowa, na podstawie której wszczęto egzekucję (co przerywa przedawnienie), zostanie następnie uchylona?

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem NSA należy uznać, że nie dojdzie w ten sposób do przerwania biegu przedawnienia i że zobowiązanie, z uwzględnieniem innych ew. przyczyn zawieszenia lub przerwania biegu terminu przedawnienia, przedawni się w 5-letnim trybie (uchw. NSA z 26.02.18 r. I FPS 5/17).

To oznacza, że uchylenie decyzji, na podstawie której wszczęto postępowanie przeciwko Tobie niweczy niekorzystne dla Ciebie skutki zastosowania środka egzekucyjnego, a 5-letni termin przedawnienia liczy się od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku

Ustal czy …

Postępowanie egzekucyjne nierzadko postrzegane jest jako etap formalny polegający wyłącznie na biernym trwaniu w egzekucji z majątku dłużnika. Należy jednak pamiętać o tym, że wszystkie zdarzenia zarówno o charakterze faktycznym jak i prawnym w trakcie trwania sporu podatkowego tworzą określone skutki prawne, które mogą mieć później wpływ na bieg terminów przedawnienia na etapie postępowania egzekucyjnego.

Również podjęte przez organy inicjatywy dochodzenia wierzytelności od podatnika jak i zakres stosowanych środków procesowych mogą tworzyć podstawy prawne, pozwalające już na etapie egzekucyjnym na podważenie ich skuteczności.

Sposób prowadzenia sporu na etapie postępowania egzekucyjnego należy rozważać już przy podejmowaniu strategii procesowej na etapie prowadzenia sporu podatkowego tak aby planowanie odpowiednich kroków prawnych miało szanse zdecydować w późniejszym okresie o powodzeniu reprezentacji Klienta.