Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Pobierz prezentację

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)?

 • Jest to nowe narzędzie identyfikacji tzw. beneficjentów rzeczywistych, czyli rzeczywistych właścicieli spółek prawa handlowego.
 • CRBR został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115), dalej jako: Ustawa, która implementuje Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE – „IV Dyrektywa AML”.
 • CRBR powstał w celu zbierania, przechowywania oraz udostępniania właściwym organom informacji na temat beneficjentów rzeczywistych.
 • Informacje gromadzone w rejestrze powinny umożliwiać identyfikację każdej osoby fizycznej będącej właścicielem podmiotu prawnego lub osoby sprawującej kontrolę nad takim podmiotem.
 • Rejestr jest jawny, a zgromadzone informacje o beneficjentach rzeczywistych są udostępniane nieodpłatnie.

Kiedy upływa termin dokonania zgłoszenia?

 • Dla spółek istniejących przed 13 października 2019 r.- termin został przesunięty na 13 lipca 2020 r. (zgodnie z Komunikatem nr 23 Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w związku z zagrożeniami w obszarze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, powiązanymi z rozprzestrzenianiem się COVID-19),
 • Dla pozostałych spółek- zgłoszenia należy dokonać nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany,
 • Do biegu w/w terminu, nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Jakie spółki zobowiązane są do zgłaszania informacji o beneficjantach?

 • Akcyjna, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 • Z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Jawna,
 • Komandytowa,
 • Komandytowo-akcyjna,
 • Prosta spółka akcyjna.

Jak poprawnie zidentyfikować beneficjenta rzeczywistego?

 • Określenie kto jest beneficjentem rzeczywistym w Państwa spółce jest istotnym zagadnieniem. Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym jest składane do CRBR pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, której mogą podlegać osoby je składające, dlatego prawidłowa identyfikacja beneficjentów rzeczywistych powinna być dokonywana z najwyższą starannością.
 • Zgodnie z Ustawą beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiających wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.
 • Przypadki, które zostały wymienione wprost, jako posiadanie statusu beneficjenta rzeczywistego, to:
 1. posiadanie 25% udziałów/akcji osoby prawnej,
 2. posiadanie 25% głosów w organie stanowiącym osoby prawnej (w przypadku, gdy mamy do czynienia z przywilejami głosowymi),
 3. sprawowanie kontroli nad podmiotem lub podmiotami, które łącznie spełniają któreś z wymienionych wcześniej przesłanek,
 4. posiadanie wobec danego podmiotu statusu jednostki dominującej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, m.in. uprawnienie do kierowania polityką finansowa podmiotu, czy też powoływania i odwoływania większości członków zarządu lub organu nadzorczego (z zastrzeżeniem, że w ustawie o rachunkowości cechy te spełniać musi spółka handlowa, zaś na gruncie ustawy AML przysługują one osobie fizycznej),
 5. osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze, w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości osób na podstawie przesłanek wcześniejszych.

Każdorazowo kwestia ta powinna zostać poddana indywidualnej ocenie.

W jaki sposób dokonać zgłoszenia?

 • Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki,
 • Zgłoszenie składane jest w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem strony internetowej dedykowanej do obsługi CRBR,
 • Zgłoszenie powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz zawierać oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia o prawdziwości zgłaszanych informacji.

Jakie sankcje grożą za brak zgłoszenia do CRBR?

Spółkom, które nie dokonają zgłoszenia grozi kara pieniężna do wysokości 1 000 000 zł.