Komentujemy Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 marca 2019 r.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym 22 maja 2019 r. w Rzeczpospolitej pt. „Zasada nieszkodzenia a uwolnienie podatnika od negatywnych skutków interpretacji”, w którym mec. Remigiusz Stanek, Partner Kancelarii, skomentował wyrok NSA: https://www.rp.pl/VAT/305229986-Zasada-nieszkodzenia-a-uwolnienie-podatnika-od-negatywnych-skutkow-interpretacji.html

Poniżej prezentujemy komentarz:

„Komentowany wyrok skupia swoje rozstrzygnięcie wokół sporu dotyczącego zakresu tzw. zasady nieszkodzenia. Interpretacja organu podatkowego, jakoby zasada ta nie miała zastosowania w sytuacji, w której rozliczeniu VAT w danym miesiącu powstaje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, jest całkowicie niezrozumiała. Wykładnia gramatyczna art. 14p w zw. z art. 52 § 1 ordynacji podatkowej (dalej: o.p.) nie budzi wątpliwości interpretacyjnych. Jednoznacznie wskazuje bowiem, że funkcja gwarancyjna interpretacji indywidualnej ma zastosowanie do należności wymienionych w art. 52 § 1 o.p., czyli m.in. do nadpłaty.

Wyroku NSA nie można nazwać przełomowym, ponieważ bez wątpienia inne rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie nie byłoby zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Zastanawiający jest jednak fakt, że spór powstały na podstawie interpretacji przepisów, które bez wątpienia można wykładać literalnie, musiał dotrzeć aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponadto, taka praktyka organów podat- kowych może dodatkowo zostać potraktowana jako kolejna próba ograniczenia funkcji gwarancyjnej interpretacji indywidualnych.

Działania organów podatkowych w niniejszej sprawie należy ocenić jako sprzeczne z zasadą wyrażoną w art. 120 o.p. oraz jej źródłem, czyli z konstytucyjną zasadą praworządności formalnej stanowiącą, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP). Omawiane działanie organów podatkowych narusza również zasadę wyrażoną w art. 121 o.p., zgodnie z którą postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych. Trudno bowiem mówić o zaufaniu podatników do organów podatkowych, w sytuacji, gdy poprzez instrumentalne zachowanie organów zmuszeni są oni szukać sprawiedliwości w sądach administracyjnych.

Bez wątpienia sprawa ta ukazuje ogromną trudność w walce podatnika z organami podatkowymi, które to – pomimo jednoznacznych przepisów – dopuszczają się arbitralnych decyzji działających na niekorzyść podatnika.”