KOMENTUJEMY WYROK WSA W OLSZTYNIE

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym 3 kwietnia 2019 r. w Rzeczpospolitej pt. „VAT: wyłączenie z opodatkowania dla sektora publicznego nie zakłóca konkurencji – wyrok WSA”, który skomentowała mec. Hrymak-Stanek, Partner Kancelarii:  https://www.rp.pl/VAT/304039996-VAT-wylaczenie-z-opodatkowania-dla-sektora-publicznego-nie-zakloca-konkurencji—wyrok-WSA.html 

Poniżej prezentujemy komentarz Mec. Hrymak-Stanek:

„Komentowany wyrok wpisuje się w ugruntowany pogląd, że działanie jednostek samorządu terytorialnego, polegające na realizowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej, podlega wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Wyrok koryguje nieprawidłową interpretację podatkową, która z istoty ma chronić podatnika w sytuacji niejednoznaczności czy nieprecyzyjności przepisów. Pierwotna interpretacja nie była spójna z wcześniejszym orzecznictwem, gdzie jednak większość składów sędziowskich uznawała analizowaną działalność za wyłączoną z opodatkowania VAT. Stąd merytoryczna korekta stanowiska organu przez sąd przywraca funkcję ochronną, realizując zasadę zaufania z art. 121 § 1 ordynacji podatkowej i wywodzoną także z art. 2 Konstytucji RP. Sprawa wróciła do ponownego rozpoznania i należy poczekać na nową interpretację organu. Jednak sąd wyraźnie wskazał kierunek wykładni przepisów ustawy o VAT, przez co można spodziewać się, że w nowej interpretacji powiat nie zostanie uznany za podatnika VAT w opisanym zakresie. Zasadniczo na wydaną interpretację bezpośrednio będzie mógł się powoływać tylko powiat– –wnioskodawca i to on będzie skorzystał z ochrony przewidzianej w art. 14 k § 1 o.p. Jednak skorygowana interpretacja podatkowa umocni dotychczasową wykładnię, potwierdzającą możliwość korzystania przez jednostki samorządu terytorialnego z uproszczeń w rozliczaniu VAT (np. brak obowiązku wykazywania w deklaracjach VAT transakcji związanych z uiszczaniem opłat za pobyt w domach samopomocy oraz brak konieczności prowadzenia w tym zakresie rejestrów). Z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących komercyjne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyrok wiele nie zmienia. Świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej korzysta bowiem ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT. Wyłączenie powiatu z opodatkowania nie wpłynie na zakłócenie konkurencji narynku.”