Postępowanie dowodowe jako kluczowy etap na drodze do pozytywnego dla podatnika rozstrzygnięcia sprawy podatkowej

W jednym z ostatnich wpisów na naszym blogu wskazywaliśmy na orzecznictwo  TSUE, w którym podkreślono obowiązek badania dobrej wiary podatnika w każdym przypadku, z którego w sposób oczywisty nie wynika, iż podatnik działał w celu oszukańczym.

O obowiązku badania dobrej wiary podatnika przez organy podatkowe pisaliśmy tutaj 👉 https://stanek-legal.pl/wydarzenia/organy-podatkowe-powinny-badac-dobra-wiare-w-kazdym-przypadku-z-ktorego-w-sposob-oczywisty-nie-wynika-iz-podatnik-dzialal-w-celu-oszukanczych/

Biorąc pod uwagę, iż podejście administracji podatkowej, jak również sądów administracyjnych w tej kwestii jest odmienne, gdyż w głównej mierze stoją one na stanowisku, że wobec braku transakcji podatkowej nie ma obowiązku badania dobrej wiary podatnika, niezwykle istotne dla podatnika i ostatecznego powodzenia jego sprawy podatkowej może okazać się postępowanie dowodowe, które wykaże, że stan faktyczny, w którym podatnik się znalazł, nie wskazuje na celowość jego działania, co tym samym nie wyłącza obowiązku organów badania jego dobrej wiary.

Doświadczenie zdobyte w postępowaniach podatkowych wskazuje jak istotne dla ostatecznego pozytywnego wyniku sprawy z perspektywy podatnika może okazać się zgłaszanie wniosków dowodowych i jednocześnie obecność pełnomocników reprezentujących podatnika podczas przeprowadzania wniosków dowodowych. Przykładowo, w jednym z wyroków, który dotyczył sprawy naszego klienta (sygn. akt I FSK 1933/16)  NSA podkreślił, że wadliwe oddalenie wniosków dowodowych na wcześniejszym etapie postępowania, a w konsekwencji naruszenie art. 188 Op mogło mieć wpływ na wynik sprawy i na tej podstawie uchylił zaskarżony wyrok Sądu I instancji oraz decyzję organu odwoławczego.

Osoby chcące dokładniej zapoznać się z uzasadnieniem wyroku NSA, zapraszamy do lektury pod linkiem: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BF41DC339F

Zaznaczyć przy tym należy, że zasadniczą kwestią, która wymagała wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie było to, czy skarżąca spółka mogła mieć świadomość, że uczestniczy w oszukańczym procederze. Tym samym wnioski dowodowe dotyczyły w istocie okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy, zaś w orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że w przypadku, gdy wniosek dowodowy dotyczy istotnych okoliczności, organ nie może odmówić jego przeprowadzenia, jeśli okoliczności nie były stwierdzone za pomocą innych dowodów.

Powyższe jednoznacznie dowodzi jak znaczące dla pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy podatkowej z punktu widzenia podatnika może mieć odpowiednie przeprowadzenie postępowania dowodowego, na podstawie którego organ dokona oceny należytej staranności podatnika, zaś naruszenie przez organ określonych reguł postępowania na etapie postępowania dowodowego może stanowić istotną podstawę odwoławczą, jeśli takie naruszenie mogło mieć wpływ na wynik sprawy.

________________________________________________________________________

Dr Remigiusz Stanek, LL.M., Partner, Radca Prawny, Ekspert BCC ds. postępowań podatkowych, kontakt: [email protected]

Izabela Wychowaniec, Junior Associate, kontakt: [email protected]