Sukces Kancelarii: Uchylenie decyzji zabezpieczającej wydanej przed wydaniem decyzji wymiarowej

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria STANEK Legal w postępowaniu naszego Klienta doprowadziła do uchylenia decyzji zabezpieczającej wydanej przed wydaniem decyzji wymiarowej. Na kanwie prowadzonej sprawy przygotowaliśmy poniższy wpis, w którym wyjaśniamy, jakie są przesłanki wydania decyzji zabezpieczającej przed wydaniem decyzji wymiarowej.

Zgodnie z przepisami decyzja o zabezpieczeniu wydana przed wydaniem decyzji wymiarowej musi składać się z:

  • części dotyczącej określenia lub ustalenia przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego oraz
  • części dotyczącej zaistnienia podstaw do zabezpieczenia, tj. uprawdopodobnienia obaw niewykonania zobowiązania.

Zawarte w decyzji zabezpieczającej ustalenia dotyczące wysokości zobowiązania podatkowego nie są ostateczne, jednak organ zobowiązany jest dokonać quasi wymiaru, wskazując wstępnie stwierdzone nieprawidłowości.

Najczęściej decyzje zabezpieczające określają przybliżoną wysokość zobowiązania podatkowego, bazując na ustaleniach z postępowania podatkowego. Postępowanie zabezpieczające jest bowiem odrębne od postępowania podatkowego. Jego celem jest stwierdzenie istnienia przesłanek uzasadniających to zabezpieczenie.

Określenie w decyzji o zabezpieczeniu przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego ma wyłącznie charakter informacyjny, jednak organ prowadzący postępowanie w przedmiocie zabezpieczenia musi uprawdopodobnić, że wskazywane zaległości określone (w przybliżonej wysokości) rzeczywiście istnieją (oraz w jakiej wysokości).

I o ile w postępowaniu zabezpieczającym organ nie jest oczywiście zobowiązany do przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego w celu wykazania istnienia obowiązku podatkowego oraz jego rzeczywistych rozmiarów, to jednak ma obowiązek uprawdopodobnienia, że zaległość w określonej w przybliżony sposób wysokości istnieje. Potwierdzają to między innymi orzeczenia:

  • NSA z dnia 24 kwietnia 2019 r., sygn. akt II FSK 1535/17,
  • WSA z dnia 16 września 2015 r., sygn. akt I SA/Go 296/15,
  • WSA z dnia 11 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Łd 998/17.

W sytuacji, gdy organ decyduje się na zastosowanie zabezpieczenia, kwestionując istnienie zdarzenia gospodarczego, jest zobowiązany przedstawić okoliczności faktyczne i związaną z nimi ocenę materiału procesowego, w którym zanegowano istnienie danego zdarzenia gospodarczego. Zaś samo zamieszczenie w decyzji zabezpieczającej twierdzeń organu (bez uzasadnienia, bez powołania na okoliczności faktyczne) nie spełnia takich wymogów i musi skutkować uznaniem, że istnienie zobowiązania podatkowego nie zostało uprawdopodobnione. Powyższe musi skutkować, jak w sprawie Klienta Kancelarii, uchyleniem decyzji zabezpieczającej.