Sukces Klienta kancelarii w sporze z fiskusem, niezasadne wykreślenie z rejestru podatników VAT

Organ podatkowy wykreślił podatnika z rejestru VAT uzasadniając to występującymi w jego dokumentacji podatkowej nieprawidłowościami. Wykreślenie przełożyło się negatywnie na prawo do odliczenia podatku naliczonego gdyż w wyniku wykreślenia podatnik to prawo utracił. 

W wyniku zaskarżenia czynności organu WSA we Wrocławiu uznał, że organ wyszedł poza granice przepisu przypisującego mu kompetencję wykreślenia podatnika z rejestru (art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT) zaś wykreślenie było bezpodstawne.

Podstawą wykreślenia podatnika z rejestru mogą być bowiem informacje wskazujące na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków do celów mających związek z wyłudzeniami podatkowymi. Nie chodzi więc o sytuacje, w której występują jakiekolwiek nieprawidłowości w rozliczeniach podatnika ale o takie sytuacje, z których będzie wynikać, że działania podatnika są prowadzone z zamiarem wykorzystania działalności banków do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi. Informacje te mają wynikać z analizy ryzyka, która ma wykazać, że podmiot może prowadzić lub prowadzi działania z zamiarem wykorzystania działalności banków do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi oraz, że podmiot ma taki zamiar.

Sąd zakwestionował sposób procedowania polegający na tym, że do wykreślenia z rejestru doszło w następstwie postępowania prowadzonego w sposób utajniony, bez udziału podatnika pozbawionego w ten sposób możliwości zgłaszania uwag czy zastrzeżeń.

Skutkiem orzeczenia jest bezskuteczność zaskarżonej czynności w postaci wykreślenia z rejestru.