Obowiązek organu dokonania każdorazowej oceny, czy zmiana decyzji o przetwarzaniu odpadów stanowi zmianę „istotną”

We wpisie z 9 lipca 2021 r. omówiliśmy tematykę dostosowania zezwolenia na przetwarzanie odpadów do znowelizowanej ustawy o odpadach. Przytoczona tam argumentacja (do zapoznania się z którą zachęcamy: https://stanek-legal.pl/dostosowanie-zezwolenia-na-przetwarzanie-odpadow-do-znowelizowanej-ustawy-o-odpadach-istotna-czy-nieistotna-zmiana-zezwolenia/) została uznana za prawidłową przez organ odwoławczy w sprawie Klienta kancelarii.

Organ pierwszej instancji sformułował wobec naszego Klienta wnioskującego o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów wymogi, które można formułować jedynie w przypadku wystąpienia „istotnej” zmiany warunków zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Jednocześnie w wydanej decyzji nie uzasadnił, dlaczego, jego zdaniem, w sprawie naszego Klienta występuje taka istotna zmiana.

Organ odwoławczy w swojej decyzji wskazał na ten błąd i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji zobowiązał go zarówno do „uzewnętrznienia” oceny (czy zmiana jest istotna czy nie), jak i do uzasadnienia, jakie argumenty przemawiają za taką kwalifikacją zmiany.