Wygrana Klienta kancelarii w sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie

W kilku poprzednich opublikowanych na blogu poście wskazywaliśmy na konieczność rzetelnego prowadzenia postępowania przez organy podatkowe. Niejednokrotnie popełnione przez organy błędy skutkują brakiem rzeczowego i gruntownego rozpoznania sprawy klientów.

Taka sama sytuacja wystąpiła w sprawie, w której Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w czerwcu tego roku wydał pozytywny dla naszego Klienta wyrok uchylający zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty oraz umorzenia zaległości podatkowych.

Obowiązek organu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy – po raz kolejny

Po raz kolejny Sąd administracyjny uznał, że organ nie sprostał spoczywającemu na nim ustawowemu obowiązkowi wszechstronnego i zupełnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, niezbędnych do oceny sytuacji faktycznej w której znalazł się podatnik.

Mimo ustawowego obowiązku ciążącego na organach, podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia sprawy, organy obu instancji dokonały błędnej oceny sytuacji naszego Klienta oraz czynników, które ją determinowały. Jednocześnie organy zmarginalizowały złożone do akt sprawy dowody świadczące na korzyść naszego Klienta.

WSA w Lublinie wskazał przede wszystkim, że organy powinny przy ocenie ważnego interesu podatnika i interesu publicznego uwzględniać nie tylko okoliczności powstania zaległości podatkowych, ale także aktualną w dacie orzekania sytuację podatnika we wszystkich aspektach, które w realiach indywidualnej sprawy okazują się istotne z punktu widzenia obiektywnej możliwości samodzielnego wygospodarowania przez podatnika środków finansowych na zapłatę tych zaległości.

WSA zauważył również, że organy nie wyjaśniły w sposób dostateczny konkretnych okoliczności faktycznych i prawnych sprawy nie wyjaśniając czy postępowanie podatkowe ma przedmiot, a ściślej czy bądź w jakim zakresie istnieje zaległość podatkowa, prowadząc postępowanie w sposób niebudzący zaufania podatników.

W konsekwencji powyższego, WSA orzekł, że organy przeprowadziły całość postępowania w sposób dowolny co uzasadniało uchylenie decyzji obu instancji.