Niewłaściwie ustalony stan faktyczny w sprawie podatkowej. Sukces Klienta kancelarii

W toku postępowania podatkowego w zakresie podatku VAT, organ stwierdził wystąpienie nieprawidłowości polegających na zawyżeniu podatku naliczonego oraz podatku należnego i wydał decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Organ zakwestionował prawdziwość zdarzeń gospodarczych wykazanych na fakturach zakupowych oraz sprzedażowych wskazując, że są one fakturami pustymi. Od powyższej decyzji kancelaria wniosła odwołanie zarzucając błędy proceduralne postępowania.

W wyniku wniesionego środka odwoławczego decyzja została uchylona, a sprawa przekazana do ponownego przeprowadzenia postępowania podatkowego. Zdaniem organu odwoławczego, stan faktyczny nie został ustalony w sposób wystarczający i  niebudzący wątpliwości.

Przeprowadzone postępowanie naruszyło zasadę wyrażoną w art. 122 op, zgodnie z  którą organ podatkowy jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, czemu towarzyszy wynikający z art. 187 § 1 op obowiązek zebrania i wyczerpującego rozpatrzenia całego materiału dowodowego.

Powyższe zaniechania organów omawialiśmy również w naszych poprzednich wpisach, np. https://stanek-legal.pl/dzialalnosc-pro-bono-niewaznosc-uchwaly-organu-wykonawczego-dzielnicy-sukces-klienta-kancelarii/ oraz https://stanek-legal.pl/karuzela-podatkowa-w-branzy-elektronicznej-sukces-klienta-kancelarii/

Nasze zarzuty zostały zatem ponownie podzielone przez organ. W konsekwencji organ pierwszej instancji będzie zobowiązany do ponownego przeprowadzenia postępowania dowodowego i  dokładnego ustalenia rzeczywistego stanu faktycznego. Dopiero tak przeprowadzone postępowanie pozwoli na wydanie w sprawie stosownego rozstrzygnięcia.