Brak wyznaczenia stronie siedmiodniowego terminu na wypowiedzenie się w sprawie podstawą do uchylenia decyzji Organu. Sukces Klienta kancelarii

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię, organ podatkowy I instancji określił wartość zobowiązania podatkowego VAT za rok 2017, kwestionując faktury zakupowe, które jego zdaniem nie dokumentowały rzeczywiście przeprowadzonych transakcji. Orzeczenie zostało utrzymane w  mocy przez organ odwoławczy, który jednakże w prowadzonym postępowaniu odwoławczym nie wyznaczył stronie terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. W wyniku zaskarżenia decyzja została uchylona przez WSA.

Zgodnie z art. 200 § 1 organy zobowiązane są do wyznaczenia stronie siedmiodniowego terminu na wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji, co stanowi gwarancję realizacji uprawnień w zakresie jej pełnego udziału w postępowaniu podatkowym. W  prowadzonej sprawie organ nie zrealizował powyższego obowiązku, najprawdopodobniej z tego względu że wyznaczenie stronie terminu oznaczałoby przedawnienie zobowiązania podatkowego podatnika.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym, naruszenie art. 200 § 1 op jest naruszeniem przepisów postępowania, które może doprowadzić do uchylenia zaskarżonej decyzji, jeśli mogło mieć ono istotny wpływ na wynik sprawy (tak, np. NSA w uchwale z dnia 25 kwietnia 2005 r., sygn. akt FPS 6/04). WSA zgodził się z powyższą interpretacją i wskazał, że jeśli brak wyznaczenia stronie terminu do wypowiedzenia się jest podyktowany jedynie niedopuszczeniem do przedawnienia zobowiązania, może to mieć istotny wpływ na sprawę.

Sprawa wraca do ponownego rozpoznania do organu odwoławczego, który będzie musiał dokładnie przeanalizować w. wym. kwestię.