Międzynarodowe przemieszczanie odpadów. Wstrzymanie. Sukces Klienta kancelarii

W sprawie Klienta kancelarii, prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie recyklingu odpadów, Generalny Inspektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie, w którym stwierdził nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów i zobowiązał go do zwrotu odpadów do Polski i ich zagospodarowanie w kraju. Zabezpieczając interesy Klienta kancelaria, obok wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, wniosła również o wstrzymanie rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 143 kpa sam wniosek o ponowne rozstrzygnięcie sprawy nie wstrzymuje wykonania wydanego rozstrzygnięcia (w komentowanym przypadku nakładającego obowiązek podjęcia określonych działań związanych z zarzucanym stronie nielegalnym przemieszczaniem towarów). Stąd chcąc uniknąć konieczności wykonania orzeczenia w terminie zakreślonym w tym orzeczeniu, strona postępowania powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o wstrzymanie.

W efekcie uzyskanego wstrzymania, do ponownego rozstrzygnięcia sprawy, strona nie jest zobowiązana do wykonywania obowiązków nałożonych w pierwotnym orzeczeniu. Jest to o tyle istotne, że w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy pierwotne orzeczenie może zostać uchylone. Zaś w razie uchylenia wykonanie obowiązku nałożonego w pierwotnym orzeczeniu skutkowałoby umorzeniem postępowania, które stałoby się bezprzedmiotowe.