Brak zarządu w spółce kapitałowej a postępowanie sądowoadministracyjne

Nierzadko zdarza się, że braki  w zarządzie skarżącej spółki kapitałowej nie pozwalają na potwierdzenie czynności dokonanych przez pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Jak w takiej sytuacji nadać sprawie dalszy bieg i umożliwić obronę swoich praw spółce nieposiadającej zarządu?

Zasadniczo sąd wzywa skarżącego do uzupełnienia warunków formalnych pisma (w tym pełnomocnictwa) w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Przepis ten nie dotyczy jednak sytuacji, gdy możliwość przedłożenia pełnomocnictwa jest wyłączona z uwagi na braki w zarządzie spółki.

W takiej sytuacji sąd powinien sięgnąć do art. 31 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który zobowiązuje sąd do wyznaczenia skarżącemu odpowiedniego terminu na uzupełnienie braków w składzie właściwych organów. W orzecznictwie podkreśla się, że termin wyznaczany przez sąd powinien uwzględniać charakter braków i realny czas niezbędny do ich uzupełnienia (tak np. WSA w Warszawie w postanowieniu z dnia 11 marca 2022 r., sygn. III SA/Wa 2311/21).

Podobnie wypowiada się doktryna – wyznaczony termin powinien być uzależniony od obiektywnych możliwości usunięcia braków zdolności sądowej lub procesowej. Przy czym przewodniczący może z ważnej przyczyny przedłużyć termin na uzupełnienie braków (P. Szustakiewicz. A. Skoczylas, (red.) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa 2016, art. 31.).

I tak za realny termin do uzupełnienia braków w zarządzie został uznany np. miesięczny termin, który dwukrotnie został przedłużony przez sąd (tak NSA w  postanowieniu z dnia 26 sierpnia 2020 r., sygn. II OSK 1534/20).

Błędne więc będzie w takiej sytuacji działanie sądu polegające jedynie na wezwaniu do przedłożenia pełnomocnictwa w terminie 7 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu, odrzucenie skargi (tak NSA w postanowieniu z dnia 28 września 2021 r., sygn. I FZ 184/21).