Wydarzenia

Długotrwałe postępowanie podatkowe. Ponaglenie organu.

W postępowaniu podatkowym organy są zobowiązane do załatwienia sprawy w ciągu miesiąca od jej wszczęcia albo dwóch miesięcy, jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana. Często jednak ma miejsce sytuacja, gdy organ nie podejmuje żadnych czynności zmierzających do merytorycznego rozpatrzenia sprawy. Ogranicza się wówczas do wydania postanowienia o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczenia nowego terminu jej 

Brak zarządu w spółce kapitałowej a postępowanie sądowoadministracyjne

Nierzadko zdarza się, że braki  w zarządzie skarżącej spółki kapitałowej nie pozwalają na potwierdzenie czynności dokonanych przez pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Jak w takiej sytuacji nadać sprawie dalszy bieg i umożliwić obronę swoich praw spółce nieposiadającej zarządu? Zasadniczo sąd wzywa skarżącego do uzupełnienia warunków formalnych pisma (w tym pełnomocnictwa) w terminie siedmiu dni pod rygorem 

Wystawianie faktur przez podmiot nieistniejący. Korzystne rozstrzygnięcie dla Klienta Kancelarii.

Fiskus zakwestionował rozliczenie przez Klienta Kancelarii duplikatów i korekty faktur wystawionych przez wspólników nieistniejącej już spółki cywilnej. Faktury dotyczyły spornych transakcji mających miejsce kilka lat wcześniej (tj. kiedy spółka jeszcze istniała) i rozstrzygniętych ugodą mediacyjną. Organ początkowo twierdził, że faktury zostały wystawione przez tzw. podmiot nieistniejący, co oprócz odmowy odliczenia podatku, miało uzasadniać określenie dodatkowego