Niezasadna odmowa wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność. Sukces Klienta kancelarii

W toku postępowania administracyjnego, organ odmówił Klientowi kancelarii wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe. Organ stwierdził bowiem, że w budynku jednorodzinnym znajdowała się siedziba spółki, jak również była w nim zarejestrowana jednoosobowa działalność gospodarcza. To doprowadziło organ do konkluzji, że nieruchomość nie jest przeznaczony na cele mieszkaniowe. Od powyższego rozstrzygnięcia kancelaria wniosła zażalenie zarzucając błędy proceduralne postępowania i niewłaściwą interpretację przepisów (wymogów przekształcenia).

Zażalenie okazało się uzasadnione. Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło bowiem, że w sprawie o wydanie zaświadczenia o przekształceniu zasadniczo nie przeprowadza się postępowania wyjaśniającego – organ wystawia zaświadczenie w oparciu o informacje znajdujące się w dostępnych organowi rejestrach, w szczególności w rejestrze gruntów i budynków. Nie może bowiem dojść do sytuacji, gdzie rozstrzygnięcie w sprawie o wydanie zaświadczenia o przekształceniu będzie sprzeczne z treścią wpisów w ewidencji.

W sprawie Klienta Kancelarii taka sprzeczność wystąpiła gdyż odmówiono wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe mimo, że funkcja mieszkaniowa wynikała z ewidencji gruntów i budynków. Okoliczność, iż w budynku zarejestrowana jest działalność gospodarcza, lub kilka takich działalności, nie niweczy automatycznie podstawowej funkcji mieszkalnej, a tym samym grunty zabudowane takimi budynkami cały czas wpisują się w cel ustawy przekształceniowej.

W konsekwencji organ pierwszej instancji będzie zobowiązany wydać zaświadczenie chyba, że wykaże, że i w jaki sposób sam fakt zarejestrowania w budynku działalności gospodarczej zmienił jego funkcję mieszkalną.