Przymusowe dochodzenie należności VAT od podmiotów zagranicznych. Nowelizacja ustawy o egzekucji w administracji

Jak informowaliśmy już w jednym z wpisów https://stanek-legal.pl/nowelizacja-ustawy-o-egzekucji-w-administracji-nowe-zasady-dotyczace-decyzji-ratalnych/), w dniu 13 marca 2023 r. została podpisana Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Przedstawiliśmy wówczas nowe zasady dotyczące decyzji ratalnych i niedotrzymania terminu płatności.

Kolejną ważną zmianą są zmiany w egzekucji zaległego podatku VAT od podmiotów zagranicznych w ramach unijnych procedur szczególnych wskazanych w  rozporządzeniu wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011.

Do tej pory, w  przypadku kiedy miejscem transakcji była Polska, zaś miejscem siedziby lub zamieszkania podatnika oraz państwem jego identyfikacji inne państwo i to właśnie w nim złożono deklarację podatkową, przepisy nie przewidywały możliwości jego przymusowego dochodzenia.

W wyniku nowelizacji do katalogu dokumentów stanowiących podstawę egzekucji administracyjnej włączono również deklarację złożoną państwie członkowskim identyfikacji. Kwota z niej wynikająca a podlegająca egzekucji będzie przeliczana na walutę polską według kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny w  ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego.

Omawiana zmiana, w przeciwieństwie do większości pozostałych wprowadzonych zmian, weszła w życie dzień po ogłoszeniu nowelizacji. Z punktu widzenia interesu fiskalnego państwa jest ona oczywiście korzystna. Organy będą zobowiązane dopełnić znaczną ilość formalności, mając jednocześnie bardzo mało czasu na dostosowanie się do obowiązujących przepisów, w efekcie czego powstać może wiele praktycznych wątpliwości, w tym rodzących negatywne konsekwencje względem podatników.