Nieskuteczne wszczęcie egzekucji wobec spółki a odpowiedzialność członka zarządu za zaległości wynikające z deklaracji podatkowej. Sukces Klienta Kancelarii.

W razie bezskuteczności egzekucji z majątku spółki, za jej zobowiązania co do zasady może odpowiadać członek zarządu.

W sytuacji gdy nieuregulowane zobowiązanie podatkowe wynika ze złożonej przez spółkę deklaracji podatkowej (a nie z wydanej wobec spółki decyzji wymiarowej), postępowanie dotyczące odpowiedzialności członka zarządu nie może być wszczęte przed dniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec spółki (art. 108 § 2 pkt 3 ordynacji podatkowej).

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w rozumieniu ww. przepisu należy łączyć z doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 września 2017 r., sygn. II FSK 2344/15).

W omawianej sprawie, organ doręczył spółce odpisy tytułów wykonawczych już po rezygnacji Klienta Kancelarii z funkcji członka zarządu. Skoro zarząd nie był obsadzony, uniemożliwiało to prowadzenie egzekucji. Jeśli bowiem w dacie doręczenia odpisu tytułu wykonawczego spółka nie posiadała zarządu, to nie może być mowy o spełnieniu warunku skutecznego doręczenia tytułu wykonawczego (wynikającego z art. 26 § 5 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), a zatem postępowanie egzekucyjne nie zostało skutecznie wszczęte (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 16 października 2019 r., sygn. I SA/Ol 504/19).

Skoro więc postępowanie egzekucyjne wobec spółki nie zostało skutecznie wszczęte przed wszczęciem postępowania dotyczącego odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązanie spółki (zainicjowano je w 2022 r.), nie można przypisać członkowi zarządu odpowiedzialności za zaległości, które były objęte tym postępowaniem egzekucyjnym. Wobec tego organ podatkowy odstąpił od przypisania Klientowi Kancelarii zaległości spółki.