Relacja ze spotkania z cyklu Business Point Grupy Amber

Zapraszamy na relację ze spotkania z cyklu Business Point Grupy Amber w Hotelu Monopol w Katowicach – Spotkanie Klubu Business Point – Grupa Amber (grupa-amber.com), na którym Mecenas Remigiusz Stanek mówił o Biznesowej Ocenie Ryzyka, czyli sposobie postępowania ograniczającego ryzyko odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej ponoszonej przez członków zarządu oraz przedsiębiorców. Stworzenie i przestrzeganie określonych procedur w firmie (Biznesowej Oceny Ryzyka/należytej staranności) jest niedocenianą formą ochrony majątku przedsiębiorstwa oraz majątku prywatnego.

Wprowadzona w minionym roku do polskiego kodeksu spółek handlowych instytucja wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu wobec Spółki warunkowana jest wykazaniem podejmowania działań w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego. Tego rodzaju nieostre sformułowanie wymaga określenia zasad oceny ryzyka dla danych czynności oraz sposobu dokumentowania podejmowania decyzji przez zarząd. Jedynie wówczas możemy zminimalizować ryzyko roszczeń odszkodowawczych Spółki za działania/zaniechania członków zarządu.  

Podobnie rzecz ma się z ograniczeniem ryzyka odpowiedzialności karnej w postaci zarzutu niegospodarności. Jakkolwiek posiadanie i co ważne stosowanie procedury Biznesowej Oceny Ryzyka nie wyłączą, w przeciwieństwie do wskazanych regulacji ksh, odpowiedzialności członków zarządu, przedsiębiorców za popełnione czyny, to bez wątpienia daje istotny argument na rzecz jej ograniczenia lub wyłączenia. Ma to istotne znaczenie albowiem od 01.10.2023 r. weszły w życie zmiany w kodeksie karnym zaostrzające dolną granice karalności za przestępstwo stypizowane m.in. w art. 296 kk (przestępstwo niegospodarności) oraz w art. 300 kk (nierzetelna dokumentacja). Dolna granica odpowiedzialności karnej w sprawach przekraczających wartość 5 mln zł została ustalona jako kara pozbawienia wolności nie krótsza niż 3 lata (zagrożenie do 20 lat pozbawienia wolności), zaś w sprawach przekraczających wartość 10 mln zł, jako kara nie niższa niż 5 lat pozbawienia wolności (zagrożenie do 25 lat pozbawienia wolności). Powyższe oznacza, iż w sytuacji skierowania sprawy przeciwko członkom zarządu lub przedsiębiorcy oraz skierowania wniosku do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania, z uwagi na stosowane przez sądy kryterium zagrożenia karą przy stosowaniu aresztów tymczasowych, prawdopodobieństwo zastosowania środka zapobiegawczego w tej postaci znacznie wzrasta.

Również w przypadku sporów podatkowych, posiadanie i stosowanie procedur należytej staranności może być istotnym argumentem w toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, pozwalających na odliczenie kwestionowanego podatku.

W sytuacji rozważanych przez Państwa możliwości minimalizacji ryzyk prowadzonej działalności lub pełnienia funkcji członka zarządu zapraszamy do kontaktu.