Przedawnienie karalności wykroczenia karnoskarbowego w stosunku do należności publicznoprawnej

Karalność wykroczenia karnoskarbowego ustaje jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok chyba, że w tym czasie zostało wszczęte postępowanie dotyczące tego wykroczenia, w takiej ustaje po kolejnych dwóch latach. Nawet, jeśli postępowanie zakończyło się wyrokiem skazującym sądu I instancji, ale postępowanie apelacyjne nie zostało jeszcze zakończone.

Sposób liczenia tego terminu w przydatku należności publicznoprawnej rozpoczyna swój bieg z końcem roku, w którym upłynął termin jej płatności przy czym przy ustalaniu okresu przedawnienia pod uwagę należy wziąć ewentualne „przeszkody”, które mogą mieć wpływ na bieg terminu przedawnienia i go wydłużyć na niekorzyść chociażby członków zarządów, gdy w kierowanych przez nich podmiotach wystąpią zaległości podatkowe.

Jedną z takich przeszkód był nieobowiązujący już art. 15 zzr ust. 6 tzw. ustawy covidowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), który przewidywał, że w określonych granicach czasowych przedawnienie karalności nie biegnie. Przepis ten (15zzr ust. 1 pkt 3) omawialiśmy już na blogu w kontekście zawieszenia biegu terminu przedawnienia stricte zobowiązań podatkowych jednakże przepis ten może wywierać wpływ również na sytuację karną podatników..

Istotne jest jednak, że norma ta odnosi się tylko do wykroczeń popełnionych w okresie od dnia wejścia życie przepisu do dnia jego uchylenia, co zostało potwierdzone przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie sygn. III KK 173/21, stąd w przypadku rozpoznawania sprawy dotyczącej czynów sprzed wejściem w życie art. 15 zzr ust. 6 tzw. ustawy covidowej, przepis ten nie wpływa na bieg terminu przedawnienia karalności tego czynu.