Przedsiębiorcy, prawo do błędu

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje reguła, zgodnie z którą w pewnych sytuacjach początkujący przedsiębiorcy mogą uniknąć konsekwencji karno-skarbowych za złamanie przepisów związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej. Mowa o prawie do popełnienia błędu, które znalazło swoje uregulowanie w art. 21a ustawy Prawo przedsiębiorców.  

Z prawa do popełnienia błędu mogą skorzystać przedsiębiorcy wpisani do CEIDG, którzy naruszyli przepisy w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności. Ale też tacy, którzy prowadzili firmę wcześniej lecz ją zamknęli lub zawiesili i od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności minęło co najmniej 36 miesięcy.

Dotyczy to jednak wyłącznie tych rodzajów naruszeń, które powodują wszczęcie postępowania mandatowego albo w sprawie nałożenia lub wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej. W  przypadku poważniejszych sankcji przewidywanych przez przepisy prawa, prawo do popełnienia błędu nie znajduje zastosowania.

W razie ustalenia uchybień przedsiębiorcy, po zaprzestaniu naruszeń i po usunięciu ich skutków, organ może odstąpić od nałożenia kary i poprzestać na pouczeniu. Podobnie w sytuacji, gdy przedsiębiorca bez wezwania organu podejmie środki w celu zaprzestania naruszania przepisów oraz usunie powstałe skutki i powiadomi o tym odpowiedni organ.

Instytucja niewątpliwie jest korzystna dla nowych przedsiębiorców, którym może zdarzyć się naruszenie przepisów prawa wynikające choćby z braku jednolitej praktyki organów lub częstych zmian prawa, które to okoliczności niejednokrotnie mogą i doprowadzają do naruszeń.