Przesłanki wydania decyzji zabezpieczającej w toku postępowania podatkowego

Równolegle do omówionej w poprzednim wpisie (zob. TUTAJ) przesłanki umożliwiającej wydanie decyzji zabezpieczającej przed wydaniem decyzji wymiarowej (istnienie zobowiązania podatnika), istnieją inne przesłanki, które również muszą być spełnione, jeśli ma być wydana decyzja zabezpieczająca.

I tak w decyzji zabezpieczającej organ jest zobowiązany wykazać istnienie uzasadnionej obawy, że podatnik nie wykona zobowiązania podatkowego. Organ nie może poprzestać na przytoczeniu wykazu majątku podatnika, jego wyników finansowych czy faktu toczących się postępowań egzekucyjnych, lecz jest zobowiązany dokonać analizy przytoczonych faktów w kontekście wykazania, że majątek podatnika nie jest wystarczający do pokrycia zobowiązania podatku, wobec czego rzeczywiście istnieje ryzyko niewykonania zobowiązania.

Kryteria są obiektywne stąd organy nie mogę oprzeć rozstrzygnięcia na swoich subiektywnych przekonaniach. Nie mogą też negować, bez przedstawienia stosownych argumentów, dokumentacji podatnika.

Takie stanowisko zgodne jest z tym przedstawionym przez WSA w Olsztynie w wyroku z dnia 29 czerwca 2021 r., sygn. I SA/Ol 434/21: podjęcie prawidłowej decyzji w sprawie zabezpieczenia wymaga rozważenia przez organ, czy należności podatnika z tytułu dostaw wskazywać mogą na możliwość przyszłej egzekucji oraz czy uzyskiwane przychody, posiadane środki pieniężne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wskazywać mogą na możliwość skutecznego zajęcia w razie przyszłej egzekucji zaległości podatkowych. Prawidłowa analiza szans na przeprowadzenie w przyszłości skutecznej egzekucji wymaga powiązania poziomu przychodów, należności podatnika, posiadanych przez niego środków finansowych i majątku z jego postępowaniem, w którym organ nie dopatrzył się działań ukierunkowanych na utrudnienie czy udaremnienie przyszłej egzekucji.