Samo wypowiedzenie się podatnika nie realizuje prawa do bycia wysłuchanym, Unijny Kodeks Celny.

Prawo do bycia wysłuchanym to jeden z podstawowych instrumentów ochrony podatników. Umożliwia bowiem zajęcie własnego stanowiska przed podjęciem przez organ indywidualnych środków mogących negatywnie wpłynąć na ich sytuację. Tym samym realizuje prawo do obrony, stanowiące podstawową zasadę państw Unii Europejskiej i uregulowane zostało m.in. w takich aktach jak Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej czy w art. 22 ust. 6 Rozporządzenia nr 952/2013 ustanawiającego Unijny Kodeks Celny. Zgodnie z jego treścią przed wydaniem niekorzystnej dla podatnika decyzji, organy celne powiadamiają go o tym dając możliwość przedstawienia własnego stanowiska.

Prawo do bycia wysłuchanym może zostać ograniczone, gdy wymaga tego charakter lub poziom zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony Unii i jej mieszkańców, zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, środowiska lub konsumentów.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, dla odpowiedniego zastosowania omawianej instytucji wymagane jest nie tylko samo przedstawienie w wyznaczonym terminie własnego stanowiska, ale również uwzględnienie oraz merytoryczne odniesienie się do niego przez organ. W przeciwnym wypadku prawo podatnika do ostatniego słowa staje się jedynie pozorne. Umożliwienie przedstawienia własnych uwag służy skutecznemu uwzględnieniu wszystkich okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy. Jeśli zatem organ umożliwia wypowiedzenie się, dając możliwość skorygowania błędów lub podniesienia takich faktów, które mają wpływ na treść wydanej decyzji, a następnie w żadnym stopniu nie odnosi się do przedstawionego stanowiska, to bezwzględnie narusza prawo strony do skutecznej obrony. W takich okolicznościach nie można przyjąć, iż sprawa została rozpoznana z uwzględnieniem wszystkich elementów mających znaczenie.