ZMIANA ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW. WYMÓG POSIADANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU. SUKCES KLIENTA KANCELARII.


We wpisach z 9 lipca 2021 r.  https://stanek-legal.pl/dostosowanie-zezwolenia-na-przetwarzanie-odpadow-do-znowelizowanej-ustawy-o-odpadach-istotna-czy-nieistotna-zmiana-zezwolenia/, z 13 października 2021 r. https://stanek-legal.pl/obowiazek-organu-dokonania-kazdorazowej-oceny-czy-zmiana-decyzji-o-przetwarzaniu-odpadow-stanowi-zmianeistotna/ oraz z 24 lutego 2022 r. https://stanek-legal.pl/zmiana-zezwolenia-na-zbieranie-odpadow-wymog-zaistnienia-istotnej-zmiany-zezwolenia/ poruszaliśmy tematykę dostosowania zezwolenia na przetwarzanie odpadów do znowelizowanej ustawy o odpadach.

W kolejnym postępowaniu prowadzonym przez kancelarię, tym razem na etapie sporu sądowoadministracyjnego, kancelaria uzyskała dla swojego klienta pozytywne rozstrzygnięcie w postaci wyroku WSA, w którym uchylono zarówno decyzję organu pierwszej, jak i drugiej instancji odmawiającą zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów.

Spór ogniskował tym razem wobec konieczności przedłożenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Według organów każda zmiana sposobu użytkowania nieruchomości (jej funkcji) położonej na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Z kolei kancelaria argumentowała, że wymóg uzyskania decyzji powstaje wtedy, gdy zmiana sposobu użytkowania obiektu (zmiana funkcji) jest związana z prowadzonymi na nieruchomości robotami budowlanymi. Argumentacja okazała się skuteczna. Art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który zawiera wymóg uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w razie zmiany sposobu zagospodarowania, dotyczy sytuacji, gdy prowadzone są roboty budowlane. Decyzje wydaje się tylko dla takich zmian sposobu zagospodarowania, które są związane z wykonaniem robót budowlanych. W przypadku zaś zmiany sposobu użytkowania obiektu, do której dochodzi bez wykonywania robót budowlanych, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Po uchyleniu decyzji obu instancji postępowanie z wniosku o zmianę pozwolenia na zbieranie odpadów będzie prowadzone od nowa, tym razem z uwzględnieniem przesłanek warunkujących uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.