Uzgodnienie operatu przeciwpożarowego, korzystne rozstrzygnięcie dla Klienta Kancelarii

Ustawa o odpadach wymaga, aby do wniosku o zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie i wytwarzanie odpadów dołączony został operat przeciwpożarowy dla obiektu uzgodniony uprzednio z komendantem Państwowej Straży Pożarnej.

Odpowiednie przeprowadzenie postępowania w zakresie uzgodnienia operatu przeciwpożarowego jest więc istotne w kontekście uzyskania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, ponieważ postanowienie uzgadniające warunki ochrony przeciwpożarowej stanowi element wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. 

O takie uzgodnienie Klient Kancelarii zwrócił się właściwej terytorialnie jednostki Państwowej Straży Pożarnej, postępowanie w pierwszej instancji zakończyło się jednak niekorzystnie gdyż organ zaopiniował operat negatywnie.

Postępowanie dowodowe prowadzone przez organ pierwszej instancji było obarczone tego typu błędami, że wniesione przez Kancelarię zażalenie zostało uwzględnione przez organ odwoławczy w całości. Organowi pierwszej instancji wytknięto szereg uproszczeń, w tym prowadzenie postępowania zbyt powierzchownie, bez wzywania strony do złożenia wyjaśnień dotyczących powziętych wątpliwości. Błędy te doprowadziły do braku wnikliwego wyjaśnienia stanu faktycznego.

Organ drugiej instancji podkreślił również, że nieprawidłowościami zostało obarczone samo uzasadnienie postanowienia gdyż nie wykazano w nim: faktów uznanych przez prowadzącego postępowanie za udowodnione; dowodów, na których oparto rozstrzygnięcie; przyczyn odmówienia wiarygodności innych dowodom. Ponadto nie uzasadniono słuszności postanowienia kończącego w świetle zebranego materiału dowodowego oraz nie wskazano stronie i wyjaśniono podstawy prawnej rozstrzygnięcia. Wszystkie te uchybienia stanowiły naruszenie art. 107 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. W rozstrzygnięciu organu drugiej instancji zawarte zostały skonkretyzowane wytyczne w kontekście kwestii podlegających ustaleniu w ponownym postępowaniu dowodowym (miejsce prowadzenia działalności, sposób oraz miejsce magazynowania odpadów palnych, powierzchnia strefy pożarowej z odpadami stałymi oraz gęstość obciążenia ogniowego w tej strefie etc.).