Wadliwe powołanie do zarządu a odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki

Członkowie zarządu mogą odpowiadać za zaległości podatkowe spółki, jeżeli egzekucja z majątku spółka okazała się bezskuteczna.

Zasadniczo zarząd spółki z o.o. powoływany jest uchwałą wspólników podejmowaną bezwzględną większością głosów. Co jeśli powołanie do zarządu było wadliwe? Jak członek zarządu może się bronić przed odpowiedzialnością za zaległości podatkowe spółki?

Zdaniem NSA, jeżeli członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością twierdzi, że zachodzi przesłanka uwalniająca go od odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki, bowiem został powołany niezgodnie z prawem, to w myśl art. 252 § 1 kodeksu spółek handlowych powinien wnieść powództwo przeciwko spółce o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników tej spółki (tak w wyroku z dnia 25 marca 2013 r., sygn. I FSK 521/12).

Co jeśli jednak upłynął termin na wniesienie powództwa? Wygasa on bowiem z upływem sześciu miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, jednakże nie później niż z upływem trzech lat od dnia powzięcia uchwały. Zgodnie z ksh upływ ww. terminu nie wyłącza możliwości podniesienia zarzutu nieważności uchwały. W orzecznictwie wskazuje się, że zarzut ten może być podnoszony również w postępowaniu podatkowym w sprawie odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki (tak WSA w Lublinie w wyroku z dnia 2 grudnia 2011 r., sygn. I SA/Lu 476/11).