Kolejny sukces Klienta kancelarii w sporze z fiskusem, konieczność weryfikacji powodów wszczęcia postępowania karno skarbowego

Koniec roku przyniósł kolejne dwie wygrane sprawy Klientów kancelarii. O pierwszej z nich informujemy w tym poście.

Sprawa naszego Klienta dotyczyła sprawy podatkowej sięgającej roku 2007 (!). Sprawa może się toczyć ze względu na zawieszony we właściwym czasie (wg organów skutecznie) bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Mimo, że z przepisów wynika zasadniczy pięcioletni termin przedawnienia zobowiązań podatkowych, niejednokrotnie w sądach rozpoznawane są sprawy dotyczące zobowiązań pochodzących z dalszych okresów. I tak w sprawie Klienta naszej kancelarii rozstrzyga się o zobowiązaniu podatkowym sprzed 13 lat.

W pierwszej połowie tego roku NSA potwierdził (uchwała z  24 maja 2021 sygn. I FPS 1/21), że w kompetencjach sądu administracyjnego dokonującego kontroli legalności decyzji podatkowej mieści się ocena przesłanek zastosowania przez organy podatkowe przy wydawaniu tej decyzji przepisów o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania objętego decyzją (art. 70 § 6 pkt 1 w zw. z art. 70c ustawy Ordynacja podatkowa).

Uchwała była w pewnym sensie odpowiedzią na nierzadkie przypadki instrumentalnego wszczynania postępowań karnoskarbowych wyłącznie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. O zagadnieniu tym pisaliśmy w kwietniu oraz czerwcu tego roku: https://stanek-legal.pl/instrumentalne-wszczecie-postepowania-karno-skarbowego/ https://stanek-legal.pl/instrumentalne-wszczecie-postepowania-karno-skarbowego-po-uchwale-nsa-z-24-maja-2021-r-sygn-i-fps-1-21/.

Ostatecznie do takiej kontroli doszło w sprawie naszego Klienta gdzie NSA uznał, że nie są jasne okoliczności, w których organ podjął działania w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz, że należy je wyjaśnić. Postępowanie przed NSA poprzedzające rozprawę było wyjątkowo (jak na ten etap postępowania i możliwości proceduralne) aktywne zaś do postępowania został wprowadzony cały szereg dowodów dotyczących właśnie okoliczności, w których organy podejmowały decyzję o wszczęciu postępowania karno-skarbowego w sprawie dotyczącej zobowiązania podatkowego objętego decyzja wydaną w stosunku do Klienta kancelarii. Ze względu na dwuinstancyjność postępowania, oceny tych okoliczności będzie musiał dokonać wojewódzki sąd administracyjny jako Sąd pierwszej instancji (który rozpoznając pierwotnie sprawę, oczywiście jeszcze przed uchwałą w maja tego roku, na okolicznościach dotyczących wszczęcia postępowania karnoskarbowego się nie koncentrował).

Do sprawy na etapie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wstąpił Rzecznik Małych i Średnich  Przedsiębiorców. Informacja jest dostępna na stronie: https://rzecznikmsp.gov.pl/nsa-skierowal-do-ponownego-rozpatrzenia-sprawe-przedsiebiorcy-ktoremu-urzednicy-w-sposob-instrumentalny-zawiesili-bieg-przedawnienia/