Wstrzymanie wykonania decyzji. Sukces Klienta kancelarii

We wznowionej sprawie Klienta, organ wydał uprzednio decyzję ostateczną, ustalającą zobowiązanie podatkowe w  zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w  ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Wraz z wnioskiem wznowieniowym, od powyższego rozstrzygnięcia Kancelaria złożyła również wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, do którego organ się przychylił.

W poprzednich postach informowaliśmy już instytucji wstrzymania wykonania decyzji: https://stanek-legal.pl/ostateczna-decyzja-podatkowa-jak-ograniczyc-ryzyko-utraty-plynnosci finansowej/, a także  o  wstrzymaniu postępowania egzekucyjnego: https://stanek-legal.pl/wstrzymanie-postepowania-egzekucyjnego-tylko-z-urzedu/

W przedmiotowej sprawie, wstrzymując wykonanie decyzji, organ wskazał z kolei na przesłankę z art. 246 § 1 op, który nakazuje wstrzymanie z urzędu lub na żądanie strony, jeżeli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania. Istnienie prawdopodobieństwa decyzji należy rozpatrywać zarówno na podstawie twierdzeń podniesionych przez stronę, jak i akt sprawy. Zgodnie z orzecznictwem, organ zobowiązany jest do przeprowadzenia wstępnego badania wystąpienia wad które kwalifikują decyzję ostateczną do jej uchylenia w wyniku wznowienia postępowania (tak, np. wyrok NSA z dnia 7.4.2017 r., sygn. akt II FSK 688/15). Do podjęcia wymaganego rozstrzygnięcia nie wystarczy zatem samo powołanie argumentów uprawdopodabniających uchylenie decyzji. Kancelaria uzyskała zatem po raz kolejny korzystane ukształtowanie sytuacji klienta do czasu zakończenia postępowania. Mając na uwadze powyższe okoliczności można oczekiwać również jego korzystnego rozstrzygnięcia w postaci uchylenia decyzji.

Korzystanie należy ocenić również samą regulację zawartą w art. 246 § 1 op, bowiem chroni ona podatnika przed poniesieniem negatywnych konsekwencji powstałych w wyniku błędnego działania organów podatkowych, które wydały decyzję obarczoną wadami.