Karuzela podatkowa w branży elektronicznej. Sukces Klienta Kancelarii

Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylający decyzję określającą podatnikowi zobowiązanie w podatku od towarów i usług.

Skarżący w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmował się  obrotem krajowym i transgranicznym m.in. telefonów komórkowych. W wyniku przeprowadzonej kontroli podatkowej organ stwierdził nieprawidłowości  w zakresie podatku naliczonego nad należnym wskazując, że zarówno faktury wystawione przez kontrahentów, jak i przez podatnika nie dokumentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.

Mechanizm działania karuzeli podatkowych omawialiśmy już w jednym z poprzednich wpisów: https://stanek-legal.pl/karuzela-podatkowa-w-branzy-recyklingu-metali-sukces-klienta-kancelarii/

Jednym z argumentów przemawiającym za utrzymaniem wyroku pierwszej instancji w mocy było zaniechanie organów zgromadzenia jednoznacznych dowodów wskazujących na to, że podatnik podczas sprzedaży towaru wystawiał puste faktury. Sąd I instancji słusznie zauważył, co znalazło również odzwierciedlenie w rozstrzygnięciu Naczelnego Sądu Administracyjnego, że brak dysponowania towarem przez dostawców nie wyklucza możliwości, iż podatnik mógł wejść w  jego posiadanie, a następnie dokonać zbycia w sposób niezależny oraz samodzielny. Ponadto możliwe jest faktyczne nabycie towaru pochodzącego z karuzeli podatkowej przez podmiot inny, niż świadomie uczestniczący w oszustwie, np. w sytuacji kiedy towar należy spieniężyć by odzyskać zainwestowany w oszustwo wkład finansowy.

Nieprawidłowości podczas nabywania towarów nie mogą tym samym z góry rozstrzygać kwestii sprzedażowej. Przed wydaniem rozstrzygnięcia organy obowiązane są przeprowadzić postępowanie dowodowe w celu ustalenia, czy sprzedaż stanowiła kontynuację oszustwa, czy też podatnik był w rzeczywistym posiadaniu towarów. Uchybienie powyższemu obowiązkowi stanowi podstawę do uchylenia decyzji.