Nielegalne powierzenie wykonywania pracy – zwolnienie z odpowiedzialności

Czasami zdarza się, że podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi robi to nielegalnie. Definicja nielegalnego powierzenia pracy jest szeroka i zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 22A ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy może obejmować takie sytuacje jak brak „odpowiedniego” zezwolenia na pracę, brak zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w odpowiedniej formie, czy wykonywanie przez cudzoziemca pracy na innych warunkach lub innym stanowisku niż określone w odpowiednim zezwoleniu.

W jednym z poprzednich wpisów: https://stanek-legal.pl/przedsiebiorcy-prawo-do-bledu/  informowaliśmy o prawie przedsiębiorcy do popełnienia błędu. Również pracodawca powierzający cudzoziemcowi pracę może w pewnych okolicznościach skorzystać ze swoistego prawa do błędu i zostać zwolniony z odpowiedzialności karnej za niedochowanie formalności związanych z zatrudnieniem obcokrajowców.

Zgodnie z art. 120 a ustawy, nie podlega karze za wykroczenie polegające na powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, nieposiadającemu dokumentu uprawniającego do pobytu pracodawca, który zażądał od pracownika przedstawienia takiego dokumentu, chyba że wiedział o ich sfałszowaniu. Warunkiem, który musi wystąpić jest konieczność zgłoszenia cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów. Spełnienie powyższych obowiązków skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności pracodawcy za nielegalne powierzenie zatrudnienia.

Przepis może się aktywować w sytuacji, gdy zachodzi nieprawidłowość związana z tytułem pobytowym cudzoziemca wynikająca choćby z jego relokacji między Państwami członkowskimi. W przypadku spełnienia warunków z art. 120 a ustawy, nawet niewystarczający tytuł pobytowy cudzoziemca nie będzie skutkował odpowiedzialnością wykroczeniową pracodawcy.