Blog

Sukces naszego Klienta w sporze podatkowym z fiskusem – przedawnienie zobowiązania podatkowego

Wydana w maju tego roku decyzja podatkowa umarzająca postępowanie podatkowe zakończyła kilkuletnie postępowanie podatkowe dotyczące zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług naszego Klienta. W decyzji organ podzielił argument dotyczący tego, że zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu wobec czego postępowanie jest bezprzedmiotowe. Droga do tego rozstrzygnięcia nie była ani krótka ani prosta. Czego dotyczyła 

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Pobierz prezentację Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)? Jest to nowe narzędzie identyfikacji tzw. beneficjentów rzeczywistych, czyli rzeczywistych właścicieli spółek prawa handlowego. CRBR został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115), dalej jako: Ustawa, która implementuje Dyrektywę Parlamentu Europejskiego 

Jak bronić się przed egzekucją administracyjną

Pobierz prezentację Ustal kto odebrał przesyłkę z tytułami wykonawczymi Nieprawidłowe doręczenie tytułów wykonawczych ma wpływ na wszczęcie egzekucji oraz ma istotne znaczenie w zakresie realizacji praw podatników do wniesienia zarzutów. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie czy tytuły wykonawcze zostały doręczone zobowiązanemu bezpośrednio (os. fizycznej lub uprawnionemu członkowi zarządu do reprezentowania podmiotu) czy też odebrał je inny